លក្ខខណ្ឌ

ការទទួលយកលក្ខខណ្ឌ

ដោយប្រើ DivMagic អ្នកយល់ព្រមនឹងចងដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ សូមកុំប្រើផ្នែកបន្ថែម។

អាជ្ញាប័ណ្ណ

DivMagic ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ មិនផ្តាច់មុខ និងមិនអាចផ្ទេរបាន ដើម្បីប្រើផ្នែកបន្ថែមសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន និងពាណិជ្ជកម្ម ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ កុំចែកចាយឡើងវិញ ឬលក់បន្ត។ កុំព្យាយាមបញ្ច្រាសវិស្វករផ្នែកបន្ថែម។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

DivMagic និងខ្លឹមសាររបស់វា រួមទាំងផ្នែកបន្ថែម ការរចនា និងកូដត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។ អ្នកមិនអាចចម្លង ផលិតឡើងវិញ ចែកចាយ ឬកែប្រែផ្នែកណាមួយនៃ DivMagic ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់យើងឡើយ។

DivMagic មិនមែនជាផលិតផលផ្លូវការរបស់ Tailwind Labs Inc. ឈ្មោះ និងស្លាកសញ្ញា Tailwind គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Tailwind Labs Inc.

DivMagic មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬគាំទ្រដោយ Tailwind Labs Inc.

ដែន​កំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ

គ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែល DivMagic ទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ចៃដន្យ ឬជាផលវិបាកដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្នែកបន្ថែមនោះទេ ទោះបីជាយើងត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។

អ្នកប្រើប្រាស់ DivMagic ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅពេលចម្លងធាតុគេហទំព័រ ហើយជម្លោះ ការទាមទារ ឬការចោទប្រកាន់អំពីការលួចការរចនា ឬការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ DivMagic មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកផ្នែកច្បាប់ ឬហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ផ្នែកបន្ថែមរបស់យើងទេ។

DivMagic ត្រូវបានផ្តល់ជូន 'ដូចដែលមាន' និង 'តាមដែលអាចរកបាន' ដោយគ្មានប្រភេទនៃការធានាណាមួយ ទាំងការបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការធានាដោយបង្កប់ន័យនៃលទ្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ភាពសមស្របសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ ឬការមិនរំលោភបំពាន។ DivMagic មិនធានាថាកម្មវិធីបន្ថែមនឹងមិនមានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព ឬគ្មានកំហុស ហើយក៏មិនធ្វើការធានាណាមួយចំពោះលទ្ធផលដែលអាចទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ផ្នែកបន្ថែម ឬចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ ឬភាពជឿជាក់នៃព័ត៌មានណាមួយឡើយ។ ទទួលបានតាមរយៈផ្នែកបន្ថែម។

គ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែល DivMagic នាយក និយោជិត ដៃគូ ភ្នាក់ងារ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬសាខារបស់ខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយប្រយោល ចៃដន្យ ពិសេស ផលវិបាក ឬការដាក់ទណ្ឌកម្ម រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ទិន្នន័យ ការប្រើប្រាស់ សុច្ឆន្ទៈ ឬ ការខាតបង់អរូបីផ្សេងទៀត ដែលបណ្តាលមកពី (i) ការចូលប្រើរបស់អ្នក ឬការប្រើប្រាស់ ឬអសមត្ថភាពក្នុងការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់ផ្នែកបន្ថែម។ (ii) ការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយទៅកាន់ ឬការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង និង/ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលបានរក្សាទុកនៅទីនោះ។ ឬ (iii) ការបំពានឬការរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបី។ ទំនួលខុសត្រូវសរុបរបស់ DivMagic ក្នុងបញ្ហាណាមួយដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 100 ដុល្លារអាមេរិក ឬចំនួនសរុបដែលអ្នកបានបង់សម្រាប់ការចូលប្រើសេវាកម្ម ទោះជាមួយណាធំជាង។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការគោរពច្បាប់ និងសិទ្ធិបញ្ញាដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ នៅពេលប្រើ DivMagic។

ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនគិតពីការប៉ះទង្គិចនៃគោលការណ៍ច្បាប់នោះទេ។ អ្នកយល់ព្រមថាសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ ឬដំណើរការណាមួយដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបាននាំយកមកទាំងស្រុងនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធ ឬរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយអ្នកយល់ព្រមនៅទីនេះចំពោះយុត្តាធិការ និងទីកន្លែងនៃតុលាការបែបនេះ។

ការផ្លាស់ប្តូរទៅលក្ខខណ្ឌ

DivMagic រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលប្រកាសលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការបន្តប្រើប្រាស់ផ្នែកបន្ថែមរបស់អ្នក បង្កើតជាការទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែ។

© 2024 DivMagic, Inc. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។