Ვადები და პირობები

პირობების მიღება

DivMagic-ის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ხართ ვალდებული ამ წესებისა და პირობების მიმართ. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ გაფართოება.

ლიცენზია

DivMagic გაძლევთ შეზღუდულ, არაექსკლუზიურ, არატრანსფერულ ლიცენზიას, რომ გამოიყენოთ გაფართოება პირადი და კომერციული მიზნებისთვის, წინამდებარე წესებისა და პირობების შესაბამისად. არ გადაანაწილოთ ან არ გაყიდოთ გაფართოება. ნუ ეცდებით გაფართოების შებრუნებულ ინჟინერიას.

Ინტელექტუალური საკუთრების

DivMagic და მისი შინაარსი, გაფართოების, დიზაინისა და კოდის ჩათვლით, დაცულია საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნის და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების კანონებით. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ, გაამრავლოთ, გაავრცელოთ ან შეცვალოთ DivMagic-ის რომელიმე ნაწილი ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

DivMagic არ არის Tailwind Labs Inc-ის ოფიციალური პროდუქტი. Tailwind-ის სახელი და ლოგოები არის Tailwind Labs Inc-ის სავაჭრო ნიშნები.

DivMagic არ არის ასოცირებული ან დამტკიცებული Tailwind Labs Inc.

Პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

არავითარ შემთხვევაში DivMagic არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანისთვის, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი გამოყენების ან გაფართოების გამოყენების შეუძლებლობის გამო, მაშინაც კი, თუ ჩვენ გვითხრეს ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ.

DivMagic-ის მომხმარებლები მხოლოდ პასუხისმგებელნი არიან თავიანთ ქმედებებზე ვებ ელემენტების კოპირებისას და ნებისმიერი დავა, პრეტენზია ან ბრალდება დიზაინის ქურდობაზე ან საავტორო უფლებების დარღვევაზე არის მომხმარებლის პასუხისმგებლობა. DivMagic არ არის პასუხისმგებელი ჩვენი გაფართოების გამოყენების შედეგად წარმოქმნილ იურიდიულ ან ფინანსურ შედეგებზე.

DivMagic მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“, ყოველგვარი სახის გარანტიების გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაგულისხმევი გარანტიებით ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის ან არადარღვევის შესახებ. DivMagic არ იძლევა გარანტიას, რომ გაფართოება იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომო, და არ იძლევა გარანტიას გაფართოების გამოყენების შედეგად მიღებული შედეგების ან ნებისმიერი ინფორმაციის სიზუსტისა და სანდოობის შესახებ. მიღებული გაფართოების საშუალებით.

არავითარ შემთხვევაში DivMagic, მისი დირექტორები, თანამშრომლები, პარტნიორები, აგენტები, მომწოდებლები ან შვილობილი კომპანიები არ იქნებიან პასუხისმგებელი რაიმე ირიბი, შემთხვევითი, სპეციალური, თანმიმდევრული ან სადამსჯელო ზიანისთვის, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, მოგების დაკარგვა, მონაცემები, გამოყენება, გუდვილი ან სხვა არამატერიალური დანაკარგები, რომლებიც წარმოიქმნება (i) გაფართოებაზე თქვენი წვდომის ან გამოყენების ან წვდომის ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო; (ii) ნებისმიერი არაავტორიზებული წვდომა ან გამოყენება ჩვენს სერვერებზე და/ან მასში შენახულ ნებისმიერ პერსონალურ ინფორმაციას; ან (iii) მესამე მხარის საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნების ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების თქვენი დარღვევა ან დარღვევა. DivMagic-ის სრული პასუხისმგებლობა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ამ შეთანხმებასთან, შემოიფარგლება 100 აშშ დოლარით ან ჯამური ოდენობით, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ სერვისზე წვდომისთვის, რაც უფრო დიდია. მომხმარებლები მხოლოდ პასუხისმგებელნი არიან ყველა მოქმედი ინტელექტუალური საკუთრების კანონებისა და უფლებების პატივისცემაზე DivMagic-ის გამოყენებისას.

მმართველი სამართალი და იურისდიქცია

ეს შეთანხმება რეგულირდება და განიმარტება შეერთებული შტატების კანონმდებლობის შესაბამისად, კანონის კონფლიქტის პრინციპების გათვალისწინებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ წინამდებარე შეთანხმებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამართლებრივი მოქმედება ან პროცესი განხორციელდება ექსკლუზიურად შეერთებული შტატების ფედერალურ ან შტატ სასამართლოებში და თქვენ ეთანხმებით ამ სასამართლოების იურისდიქციასა და ადგილს.

პირობების ცვლილებები

DivMagic იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს ეს წესები და პირობები. ნებისმიერი ცვლილება ძალაში იქნება განახლებული პირობების ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე. გაფართოების თქვენი მუდმივი გამოყენება ნიშნავს განახლებული პირობების მიღებას.

© 2024 DivMagic, Inc. ყველა უფლება დაცულია.