divmagic DivMagic

Kopiaen ti disenio manipud iti aniaman a website

Nalaka laeng a kopiaen ti code ti aniaman nga elemento ti website babaen ti maysa a panagpidut. Padasem itan dayta!

arrow
Ethan GloverKevin McGrewDaniroBryan BrooksMichael HoffmanVictor RheaBrianKurt Lekanger
Inusar ti +6000 a developer
TALAKAD TI +7000 A DEVELOPERS
divmagic
Maysa a Magical nga Ekstension ti Browser:
Makasalbar iti ginasut nga oras
Chrome & Firefox a Maibagay
+1 Milion nga Elemento ti Nakopia
Kapartak a suporta
Color picker, font copying & dadduma pay a naikaykaysa nga alikamen
Mangaramid ti bukodmo a component library

Inus-usar babaen dagiti +6000 a developer iti:

Alaen ti code ti aniaman nga elemento iti aniaman a website

Mabalinmo a maala ti HTML/CSS code ti aniaman nga elemento iti aniaman a website.
Babaen ti maysa a panangi-click, mabalinmo a kopiaen ti code ti aniaman nga elemento iti aniaman a website.
Mabalinmo met a kopiaen dagiti naan-anay a panid babaen ti maysa a panagpidut no kayatmo.

Media Query Suporta (Nasungbatan) .

Mabalinmo a kopiaen ti media query ti elemento a kopiaem.

Daytoy ti mamagbalin iti nakopia nga estilo a makasungbat.

Ikonberte ti CSS iti Tailwind CSS

Mabalinmo a pagbalinen ti ania man a kodigo ti CSS iti Tailwind CSS.

Ti website a pagkopiaam ket saan a kasapulan nga agusar iti Tailwind CSS.

Ti DivMagic ket mangbalbaliw ti ania man a kodigo ti CSS iti Tailwind CSS (uray dagiti kolor!) .

Kopiaen ti code babaen ti iframes

Mabalin nga kopiaen ti code manipud kadagiti iframes.

Dadduma a website ti mangikabil iti linaon kadagiti iframe tapno malapdanmo a kopiaen dayta. Mabalin a kopiaen ti DivMagic ti code nupay iframes.

DevTools Panagkaykaysa

Usaren ti DivMagic manipud mismo kadagiti ramit ti panagdur-as ti browsermo

Mabalinmo nga aksesen ti bileg ti DivMagic a dika pulos ag-popping up iti extension

Baliwan ken matiliw dagiti elemento ti web kadagiti mausar manen a paset, amin bayat nga agtalinaed iti uneg ti developer console-mo.

Pagbalinen ti aniaman a paset iti React/JSX

Mabalinmo a pagbalinen ti aniaman a paset iti JSX.

Mabalinmo a maala ti aniaman a benneg a kopiaem a kas paset ti React/JSX. Saan a kasapulan nga sukimaten ti kodigo.

Uray no saan nga agus-usar ti website iti React.

DivMagic Studio Panagkaykaysa

Mabalinmo nga i-export ti nakopia nga elemento iti DivMagic Studio.

Daytoy ket mangipalubos kenka a mang-edit ti elemento ken mangaramid kadagiti panagbalbaliw iti daytoy a nalaka.

Mabalinmo nga i-save dagiti pasetmo iti DivMagic Studio ken bisitaem dagitoy iti aniaman nga oras.

DivMagic Toolbox

Amin nga alikamen a kasapulam para iti web development iti maysa a lugar.

Mabalinmo a kopiaen dagiti font manipud kadagiti website ken direkta nga usaren dagitoy kadagiti proyektom.Mabalinmo a kopiaen dagiti kolor manipud iti aniaman a website ken direkta nga usaren dagitoy kadagiti proyektom. Pagbalinen ti aniaman a kolor iti aniaman a pormat. Inayon dagiti Grids.

Ken ad-adu pay...

Amin dagiti ramit a kasapulam tapno naparpartak ti panagbangon kadagiti nakaskasdaaw a website

Mangala iti kasayaatan a disenio, a di mangbusbos iti adu nga oras iti dayta

INSPEKTOR

Alaen ti code ti aniaman nga elemento iti aniaman a website. Ti DivMagic ket mangipaay ti kaaduan a kompakto ken nadalus a kodigo para kenka nga usarem kadagiti proyektom.

AGKONVERTER

Pagbalinen ti aniaman a paset iti React/JSX. Mabalinmo a maala ti aniaman a benneg a kopiaem a kas paset ti React/JSX. Aniaman ti framework ti website.

TAILWIND nga CSS

Ikonberte ti CSS iti Tailwind CSS. Ti DivMagic ket mangbalbaliw ti ania man a kodigo ti CSS iti Tailwind CSS (uray dagiti kolor!). Ti website a pagkopiaam ket saan a kasapulan nga agusar iti Tailwind CSS.

SUPORTA TI IFRAME

Kopiaen ti kodigo manipud kadagiti iframes. Dadduma a website ti mangikabil iti linaon kadagiti iframe tapno malapdanmo a kopiaen dayta. Mabalin a kopiaen ti DivMagic ti code nupay iframes.

RESPONSIVE

Mabalinmo a kopiaen ti media query ti elemento wenno panid a kopiaem. Daytoy ti mamagbalin iti nakopia nga estilo a makasungbat.

PANANGIPAAY TI DEVTOOLS

Usaren ti DivMagic manipud mismo kadagiti ramit ti panagdur-as ti browsermo. Mabalinmo nga aksesen amin a panagandar ti DivMagic a dika pulos ag-pop up ti ekstension.

PANANGIPAAY ITI STUDIO

Mabalinmo nga i-export ti nakopia nga elemento iti DivMagic Studio - ti nabileg nga online nga editor tapno ma-edit ti elemento ken mangaramid kadagiti panagbalbaliw iti daytoy a nalaka.

KOPIA TI BUNO A PANID

Mabalinmo a kopiaen dagiti naan-anay a panid babaen ti maysa a panagpidut.

PANANGIPAAY TI WORDPRESS

(COMING SOON) - Mabalinmo nga i-export ti nakopia nga elemento iti WordPress. Daytoy ket mangipalubos kenka nga agusar ti nakopia nga elemento iti WordPress Editor.

KAHON TI REMISO

Amin nga alikamen a kasapulam para iti web development iti maysa a lugar. Live edits, color picker, debugger ken dadduma pay.

PANANGKOPIA ITI FONT

Mabalinmo a kopiaen dagiti font manipud kadagiti website ken direkta nga usaren dagitoy kadagiti proyektom.

PICKER TI KOLOR

Mabalinmo a kopiaen dagiti kolor manipud iti aniaman a website ken direkta nga usaren dagitoy kadagiti proyektom. Pagbalinen ti aniaman a kolor iti aniaman a pormat.

Ay-ayaten
dagiti
developer
ken
designer

“Nakaskasdaaw! Daytoy ket nangpaadu ti produktibidadko iti 1000x. Isu a nalaka a kopiaen ti kodigo ti Tailwind para kadagiti addan a banag iti internet.”

testimonial author
Jeff Williams
ex-AWS Software Development Engineer

Nakaskasdaaw ti pannakausar! Awan duadua a makasalbar unay dayta iti panawen!”

testimonial author
Kurt Lekanger
journalist, code24

“🛠️ DivMagic 👉🏻 Maysa a Chrome extension tapno direkta a mabaliwan dagiti elemento iti Tailwind CSS (agraman dagiti kolor).”

testimonial author
Michael Hoffman
Senior Frontend Developer

Ti laeng sapsapulek! Nasayaat ti panagtrabaho iti padpadasek.”

testimonial author
Will Bowman

Nasayaat ti panagtrabahona! Ti rimmuar ket bassit unay a mangaramid daytoy a nalaka unay a mangbalbaliw para iti kaso ti panagusarko!”

Nichole Peterson

Front-end Dev MUST!! Talaga a pagay-ayatko no kasano a nasayaat ti panagtokarna w/ React ken Tailwind. Ti kinalaka ti UI ken UX ti magustuak unay.”

Steven J.

irekomendak unay dayta, mahika dayta!”

Javier

“Ita, nalaklaka pay a makatakawak kadagiti disenio! 🤭”

testimonial author
Ethan Glover
Application Engineer

“Naindaklan nga alikamen, ti pategna ket adayo a nalablabes ngem ti gastos.”

testimonial author
Bryan Brooks

Ti DivMagic ket maysa a gameng, ti laeng kasayaatan nga alikamen tapno makaala iti dayta a paset ti panid ti web ken iyeg daytoy kenka a naan-anay. Padasem daytoy, ti gastos ket agsubli kenka iti panawen a nasalbar kadagiti aldaw.”

testimonial author
Victor Rhea

“Dakkel a bayad nga alikamen, maikari iti kuarta!”

testimonial author
Daniro

Nasayaat nga alikamen ken dakkel a makasalbar iti panawen. No maysaka a developer ken kayatmo ti napardas a wagas tapno makagun-od iti disenio ti UI, daytoy nga alikamen ket nasayaat.”

testimonial author
Martin Young

“Nasayaat ta adda dayta iti browser-ko”

testimonial author
Reza Hartana

“Naindaklan nga alikamen a makasalbar kenka iti adu a panawen iti panagdur-as.”

testimonial author
Jackie Chong

Agtrabaho a nauyong a nasayaat - Uray iti React + TailwindCSS. Nasdaaw unay.”

testimonial author
J L

“Nakaskasdaaw nga alikamen! Ay-ayatek ti nabileg a pannakausar ken kinalaka nga agtrabaho dayta. No maysaka a developer dika agpanunot iti mamindua ken siguraduem a maala dayta.

testimonial author
Giuliani Prosecutor

“Napintas nga alikamen. No naiparis kadagiti paset ti Tailwind, nalaka laeng a makasalbarka iti bagim kadagiti oras iti uneg ti umuna a 30 min ti pannakausar. Dandani dagus a bayadanna ti bagina.”

testimonial author
Brendan OC

“Nasubokko ti nasurok a 3 nga umasping nga alikamen iti napalabas - Ti DivMagic ket nalaka a maysa kadagiti kangatuan no maipapan iti kalidad, iti adayo.

testimonial author
John Techozens

“Nakaskasdaaw nga alikamen, no mangbangonka kadagiti website ammom daytoy ket maysa a no brainer. Naisalakan a tonelada ti oras panaggulo kadagiti plantilia ken panangbalbaliw iti css.”

testimonial author
Kevin McGrew

Super helpful addon! Nabayadan ti naan-anay a produkto gapu ta makasalbar kaniak iti panawen ken panagregget.

Torra Laq

Mind blowing tool. Makatulong unay unay nga alikamen para kadagiti developer”

testimonial author
Talha Tonmoy

Panagpresyo

Agtrabaho iti tunggal website

Magun-od para iti Chrome ken Firefox

Naan-anay a patakaran ti panagsubli

Kanayon nga updates & baro nga features

Dedikado ken napartak a suporta

Inus-usar babaen ti +7000 a developer

"Dandani dagus a bayadanna ti bagina"

Brendan - Agus-usar ti DivMagic

Garantisado a makasalbar iti panawen ken kuarta

 • Ti tungpal biag a pannakagun-od
 • Magun-od para iti Google Chrome
 • Amin a Chromium based a browser
 • Magun-od para iti Firefox
 • Usaren iti 2 nga alikamen
 • Panagkaykaysa ti Estudio ti DivMagic
 • Iramanna amin a masanguanan nga update
 • Kapartak a suporta
 • Awan limitasionna ti pannakausar
 • Garansia ti pannakaisubli ti kuarta
🎁 Makaurnong iti $145 - Diskuento para iti limitado a panawen
$345
$200
One time payment - Maminsan nga agbayad, usaren iti agnanayon
Get Now

Binulan

$16/bulan

Amin a tampok ti DivMagic ket nairaman
Kanselaen ti aniaman nga oras

Tinawen

$96/tawen

Amin a tampok ti DivMagic ket nairaman
Kanselaen ti aniaman nga oras

"Kanayon nga umay dagiti kliyente nga addaan iti disenio a magustuanda ken nalaka laeng a kopiaentayo dayta babaen ti DivMagic. Talaga a masapul nga adda nga alikamen para iti ahensiatayo. Insalakannakami iti di mabilang nga oras!"

Andrew - Agus-usar ti DivMagic & Tagikua ti Ahensia

Garantisado a mapasayaat ti produktibidad ti team-yo

 • Agsisinnublat dagiti kameng ti team no kasapulan
 • Kanselaen ti aniaman nga oras
 • Libraria ti Paset ti Team
 • Panagkaykaysa ti Team Studio (umay iti mabiit) .

Plano ti Team

$20/bulan

kada kameng ti team
Alaen ti Team Plan

Masansan a Saludsod

Ania ti aramiden ti DivMagic?

Ti DivMagic ket palubosannaka a mangkopia, mangbalbaliw, ken agusar kadagiti elemento ti web a nalaka. Daytoy ket maysa a nadumaduma nga alikamen a mangbalbaliw ti HTML ken CSS kadagiti sumagmamano a pormat, a mairaman ti Inline CSS, External CSS, Lokal a CSS, ken Tailwind CSS.

Mabalinmo a kopiaen ti aniaman nga elemento manipud iti aniaman a website kas mausar manen a paset ken direkta nga i-paste iti codebase-mo.

Kasano nga usarek dayta?

Umuna, i-install ti DivMagic extension. Ag-navigate iti aniaman a website sa i-click-mo ti extension icon. Kalpasanna, pilien ti aniaman nga elemento iti panid. Ti kodigo - iti napili a pormat - ket makopia ken nakasaganan a mai-paste iti proyektom.

Mabalinmo a buyaen ti demo video tapno makitam no kasano ti panagandar dayta

Ania dagiti nasuportaran a browser?

Mabalinmo a maala ti extension para iti Chrome ken Firefox.

Agtrabaho ti Chrome extension kadagiti amin a Chromium-based browser a kas iti Brave ken Edge.

Ania ti refund policy?

No saankayo ​​a mapnek iti DivMagic, mangipatulodkayo iti email kadakami iti uneg ti 30 nga aldaw manipud iti panaggatangyo ket isublimi ti kuartayo, awan ti saludsod.

support@divmagic.com

Kasano a baliwak ti suskripsionko?

Mabalinmo a baliwan ti suskripsionmo babaen ti panagturong iti customer portal.
Portal ti Kostumer

Agtrabaho kadi dayta iti amin a website?

Wen. Kopiaenna ti aniaman nga elemento manipud iti aniaman a website, a pagbalinenna dayta iti pinilim a pormat. Mabalinmo pay ketdi a kopiaen dagiti elemento a nasalakniban babaen ti iframe.

Ti website a kopiaem ket mabalin a maibangon babaen ti aniaman a framework, ti ​​DivMagic ket agtrabaho kadagitoy amin.

Bayat a manmano, dagiti sumagmamano nga elemento ket mabalin a saan a naan-anay a mangkopia - no makasabetka iti ania man, pangngaasim nga ireportmo dagitoy kadakami.

Uray no saan nga umiso ti pannakakopia ti elemento, mabalinmo latta nga usaren ti nakopia a kodigo kas pangrugian ken mangaramid kadagiti panagbalbaliw iti dayta.

Agtrabaho kadi ti panagbalbaliw ti Tailwind CSS kadagiti amin a website?

Wen. Ti website a kopiaem ket mabalin a maibangon babaen ti aniaman a framework, ti ​​DivMagic ket agtrabaho kadagitoy amin.

Saan a kasapulan a maibangon ti website babaen ti Tailwind CSS, ti DivMagic ket pagbalinenna ti CSS iti Tailwind CSS para kenka.

Ania dagiti limitasion?

Ti kadakkelan a limitasion ket dagiti website nga agus-usar iti JavaScript tapno baliwan ti pannakaiparang ti linaon ti panid. Kadagita a kaso, mabalin a saan nga umiso ti nakopia a kodigo. No makasarakka iti aniaman a kasta nga elemento, pangngaasim ta ireportmo dayta kadakami.

Uray no saan nga umiso ti pannakakopia ti elemento, mabalinmo latta nga usaren ti nakopia a kodigo kas pangrugian ken mangaramid kadagiti panagbalbaliw iti dayta.

Kasano kasansan nga adda update para iti DivMagic?

Regular a ma-update ti DivMagic. Kanayon nga inayonmi dagiti baro a feature ken pasayaatenmi dagiti addan.

Iruarmi ti update iti tunggal 1-2 a lawas. Kitaen ti Changelog-mi para iti listaan ​​ti amin nga update.

Changelog ti Panagbalbaliw

Ania ti mapasamak iti one-time payment account-ko no agserra ti DivMagic?

Kayatmi a siguraduen a mariknam a natalged ti ginatangmo. Planomi ti adda iti aglawlaw iti napaut unay a panawen, ngem no agserra ti DivMagic, ipatulodmi ti kodigo ti ekstension kadagiti amin nga agar-aramat a nangaramid iti maminsan a panagbayad, a mangpabalin kenka nga agusar iti offline iti di nakedngan a panawen.

Kayatmo kadi ti agtalinaed a nabarbaro?
Sumali iti listaan ​​ti email ti DivMagic!

Agbalinka nga umuna a makaammo maipapan kadagiti damag, baro a features ken dadduma pay!

I-unsubscribe iti aniaman nga oras. Awan ti spam.

© 2024 DivMagic, Inc. Amin a karbengan ket naisagana.