Brian
Brian

DivMagic ti Nangipasdek

Mayo 9, 2023

Panangyam-ammo ti DivMagic - Ti Ultimate Web Development a Kakaduam

Image 0

Saanmon a pulos a kasapulan a panunoten manen ti disenio.

Kasano? Mabalin a saludsodem. Bueno, agdive intayo.

Nabayagen a solo entrepreneur-ak. Adu ti naaramidko a website ken apps, ken kanayon nga adda problemak iti disenio.

Saanak a disenio, ken awan ti badyetko a mangtangdan iti maysa. Pinadasko ti agsursuro iti disenio, ngem saan laeng a dayta ti banagko. Maysaak a developer, ken pagay-ayatko ti ag-code. Kanayon a kayatko ti agaramid kadagiti nasayaat ti langana a website iti kapartakan a posible.

Kanayon a ti kadakkelan a parikut ket ti disenio. Ania a kolor ti usaren, sadino ti pangikabilan kadagiti bambanag kdpy.

Nalabit saan a kasta ti dakkel a parikut daytoy...

Adu dagiti website iti internet nga addaan iti nasayaat a disenio. Apay a diak la kopiaen ti estilo manipud iti maysa kadagitoy a website ken mangaramid kadagiti babassit a panagbalbaliw tapno agbalin a bukodko?

Mabalinmo nga usaren ti browser inspector tapno kopiaen ti CSS, ngem adu dayta a trabaho. Masapul a saggaysa a kopiaem ti tunggal elemento. Nakarkaro pay, masapul a lumasatka kadagiti nakumpirma nga estilo ken kopiaem dagiti estilo nga aktual a maus-usar.

Pinadasko ti agsapul iti alikamen a makaaramid iti daytoy para kaniak, ngem diak nakasarak iti aniaman a nasayaat ti panagtrabahona.

Isu nga inkeddengko ti mangaramid iti bukodko nga alikamen.

Ti resultana ket DivMagic.

Ania ti DivMagic?

Ti DivMagic ket maysa nga ekstension ti browser a mangipalubos kadagiti developer a mangkopia iti aniaman nga elemento manipud iti aniaman a website babaen laeng ti maysa a panagpidut.

Simple ti uni, saan kadi?

Ngem saan laeng a dayta. Ti DivMagic ket awan ti pagkuranganna a mangbalbaliw kadagitoy nga elemento ti web iti nadalus, mausar manen a kodigo, daytoy man ket Tailwind CSS wenno regular a CSS.

Iti maysa a panangi-click, mabalinmo a kopiaen ti disenio ti aniaman a website ken i-paste iti bukodmo a proyekto.

Mabalinmo ti makagun-od kadagiti mausar manen a paset. Agtrabaho daytoy iti HTML ken JSX. Mabalinmo pay ti makaala kadagiti klase ti Tailwind CSS.

Mangrugika

Mabalinmo ti mangrugi babaen ti panangi-install iti DivMagic.

Chrome:I-install para iti Chrome
Kayatmo kadi ti agtalinaed a nabarbaro?
Sumali iti listaan ​​ti email ti DivMagic!

Agbalinka nga umuna a makaammo maipapan kadagiti damag, baro a features ken dadduma pay!

I-unsubscribe iti aniaman nga oras. Awan ti spam.

© 2024 DivMagic, Inc. Amin a karbengan ket naisagana.