Kasayaatan nga Ar-aramid | DivMagic nga

Tips ken tricks tapno magun-od ti kaaduan a magunggona iti DivMagic

1. Agtrabaho iti mobile-first

Kaasping ti Tailwind, target nga umuna dagiti mobile device ken kalpasanna mangnayon kadagiti estilo para kadagiti dadakkel nga iskrin. Makatulong daytoy kenka a mangkopia ken mangbalbaliw kadagiti estilo a naparpartak ken nalaklaka nga amang.

Ti DivMagic ket mangbalbaliw ti maysa nga elemento kas makitam iti browser. No addaanka iti dakkel nga iskrin, dagiti nakopia nga estilo ket para iti dakkel nga iskrin ken iramanna ti margin, padding, ken dadduma pay nga estilo para iti dayta a kadakkel ti iskrin.

Imbes a kopiaem dagiti estilo para iti dakkel nga iskrin, baliwam ti kadakkel ti browsermo iti basbassit a kadakkel ken kopiaem dagiti estilo para iti dayta a kadakkel ti iskrin. Kalpasanna, inayon dagiti estilo para kadagiti dadakkel nga iskrin.

2. Ipangag ti likud

No kopiaem ti maysa nga elemento, kopiaen ti DivMagic ti kolor ti likudan. Nupay kasta, mabalin a ti kolor ti likudan ti maysa nga elemento ket aggapu manipud iti nagannak nga elemento.

No kopiaem ti maysa nga elemento ken saan a nakopia ti kolor ti likudan, kitaem ti nagannak nga elemento para iti kolor ti likudan.

3. Ikkan ti atension kadagiti elemento ti grid

Kopiaen ti DivMagic ti maysa nga elemento kas makitam iti browser-mo. Dagiti elemento ti grid ket addaan kadagiti adu nga estilo a nakadepende iti kadakkel ti panagkita.

No kopiaem ti elemento ti grid ken ti nakopia a kodigo ket saan nga umiso ti pannakaiparangna, padasem a baliwan ti estilo ti grid iti flex

Iti kaaduan a kaso, ti panangbalbaliw ti estilo ti grid iti flex ken pananginayon ti sumagmamano nga estilo (ex: flex-row, flex-col) ket mangted kenka ti isu met laeng a resulta.

© 2024 DivMagic, Inc. Amin a karbengan ket naisagana.