divmagic DivMagic

खंयच्याय संकेतथळा वयल्यान डिझायन कॉपी करात

खंयच्याय वेबसायटीच्या घटकाचो कोड एका क्लिकान सहज कॉपी करचो. आतां करून पळयात!

arrow
Ethan GloverKevin McGrewDaniroBryan BrooksMichael HoffmanVictor RheaBrianKurt Lekanger
+6000 विकसकांनी वापरलां
+7000 विकसकांचो विस्वास
divmagic
एक जादूचो ब्राउझर विस्तार:
शेंकड्यांनी वरां वाटोवचीं
क्रोम आनी फायरफॉक्स सुसंगत
+1 दशलक्ष घटक प्रत केल्यात
सगळ्यांत बेगीन आदार
रंग पिकर, फॉन्ट कॉपी & हेर एकत्रीत साधनां
तुमची स्वताची घटक लायब्ररी तयार करात

+6000 विकसकांनी वापरिल्लें:

खंयच्याय संकेतथळार खंयच्याय घटकाचो कोड मेळोवचो

खंयच्याय घटकाचो HTML/CSS कोड खंयच्याय संकेतथळार मेळूं येता.
एका क्लिकान खंयच्याय संकेतथळार खंयच्याय घटकाचो कोड कॉपी करूंक शकतात.
तुमकां जाय जाल्यार एका क्लिकान पुराय पानांय कॉपी करूंक शकतात.

Media Query आदार (प्रतिसाद दिवपी)

तुमी कॉपी करतात त्या घटकाची मिडिया क्वेरी तुमी कॉपी करूंक शकतात.

हाका लागून प्रत केल्ली शैली प्रतिसाद दितली.

CSS हें Tailwind CSS कडेन रुपांतरीत करचें

तुमी खंयचोय CSS कोड Tailwind CSS त रुपांतरीत करूंक शकतात.

तुमी प्रत करतात त्या संकेतथळाक Tailwind CSS वापरपाची गरज ना.

DivMagic खंयचोय CSS कोड Tailwind CSS (रंग लेगीत!) रुपांतरीत करतलो.

iframes वरवीं कोड कॉपी करचो

तुमी iframes वयल्यान कोड कॉपी करूंक शकतात.

कांय संकेतथळां तुमकां ताची नकल करपाक आडावपा खातीर आयफ्रेमांत सामुग्री घालतात. DivMagic iframes तरी कोड कॉपी करूंक शकता.

DevTools एकीकरण

तुमच्या ब्राउझराच्या विकास साधनां वयल्यानच DivMagic वापरात

तुमी केन्नाच विस्तार पॉप अप करिनासतना DivMagic च्या पॉवरांत प्रवेश करूंक शकतात

वेब घटकांचें पुनर्वापर करपाक येवपी घटकांत रुपांतर करचें आनी कॅप्चर करचें, सगळें तुमच्या विकसक कंसोला भितर रावतना.

खंयचोय घटक React/JSX हातूंत रुपांतरीत करचो

तुमी खंयचोय घटक JSX त रुपांतरीत करूंक शकतात.

तुमी React/JSX घटक म्हणून कॉपी केल्लो खंयचोय विभाग तुमकां मेळूं येता. संहितेची तपासणी करपाची गरज ना.

जरी वेबसायट React वापरना जाल्यार लेगीत.

DivMagic Studio एकठांय करप

तुमी कॉपी केल्लो घटक DivMagic Studio कडेन निर्यात करूंक शकतात.

हाका लागून तुमकां घटक संपादीत करपाक मेळटलो आनी तातूंत बदल सहजतायेन करपाक मेळटले.

तुमी तुमचे घटक DivMagic Studio त जतनाय घेवंक शकतात आनी तांकां खंयच्याय वेळार भेट दिवंक शकतात.

DivMagic Toolbox

वेब विकासा खातीर तुमकां जाय आशिल्लीं सगळीं साधनां एकाच सुवातेर.

तुमी वेबसायटींतल्यान फॉन्ट कॉपी करूंक शकतात आनी थेट तुमच्या प्रकल्पांत वापरूंक शकतात.तुमी खंयच्याय संकेतथळा वयल्यान रंग कॉपी करूंक शकतात आनी थेट तुमच्या प्रकल्पांत वापरूंक शकतात. खंयचोय रंग खंयच्याय स्वरूपांत रुपांतरीत करचो. जाळी जोडप.

आनी चड...

अद्भुत वेबसायटी बेगीन तयार करपाक तुमकां जाय आशिल्लीं सगळीं साधनां

सगळ्यांत बरी डिझायन मेळोवची, ताचेर वरां घालिनासतना

निरिक्षक

खंयच्याय संकेतथळार खंयच्याय घटकाचो कोड मेळोवचो. तुमच्या प्रकल्पांत वापरपाक DivMagic तुमकां सगळ्यांत संकुचीत आनी निवळ कोड पुरवण करता.

CONVERTER हें नांव

खंयचोय घटक React/JSX हातूंत रुपांतरीत करचो. तुमी React/JSX घटक म्हणून कॉपी केल्लो खंयचोय विभाग तुमकां मेळूं येता. संकेतथळाच्या चौकटीची पर्वा करिनासतना.

TAILWIND CSS हें नांव

CSS हें टेलविंड CSS कडेन रुपांतरीत करचें. DivMagic खंयचोय CSS कोड Tailwind CSS (रंग लेगीत!) रुपांतरीत करतलो. तुमी प्रत करतात त्या संकेतथळाक Tailwind CSS वापरपाची गरज ना.

IFRAME चो आदार

iframes कडल्यान कोड कॉपी करचो. कांय संकेतथळां तुमकां ताची नकल करपाक आडावपा खातीर आयफ्रेमांत सामुग्री घालतात. DivMagic iframes तरी कोड कॉपी करूंक शकता.

प्रतिसाद दिवपी

तुमी कॉपी करतात त्या घटकाची वा पानाची मिडिया क्वेरी तुमी कॉपी करूंक शकतात. हाका लागून प्रत केल्ली शैली प्रतिसाद दितली.

DEVTOOLS एकठांय करप

तुमच्या ब्राउझराच्या विकास साधनां वयल्यानच DivMagic वापरात. तुमी केन्नाच विस्तार पॉप अप करिनासतना DivMagic ची सगळी कार्यक्षमताय ऍक्सॅस करूंक शकतात.

स्टुडिओ एकीकरण

तुमी प्रत केल्लो घटक DivMagic Studio - घटक संपादीत करपाक आनी तातूंत बदल करपाक सहजतायेन एक बळिश्ट ऑनलायन संपादकाक निर्यात करूंक शकतात.

FULL PAGE COPY हें नांव

तुमी एका क्लिकान पुराय पानां कॉपी करूंक शकतात.

वर्डप्रेस एकीकरण

(COMING SOON) - तुमी कॉपी केल्लो घटक वर्डप्रेसांत निर्यात करूंक शकतात. हाका लागून तुमकां वर्डप्रेस संपादकांत कॉपी केल्लो घटक वापरपाक मेळटलो.

TOOLBOX हें नांव

वेब विकासा खातीर तुमकां जाय आशिल्लीं सगळीं साधनां एकाच सुवातेर. लायव्ह संपादन, रंग पिकर, डिबगर आनी हेर.

फॉन्ट कॉपी करप

तुमी वेबसायटींतल्यान फॉन्ट कॉपी करूंक शकतात आनी थेट तुमच्या प्रकल्पांत वापरूंक शकतात.

रंग पिकर

तुमी खंयच्याय संकेतथळा वयल्यान रंग कॉपी करूंक शकतात आनी थेट तुमच्या प्रकल्पांत वापरूंक शकतात. खंयचोय रंग खंयच्याय स्वरूपांत रुपांतरीत करचो.

विकसक
आनी
डिझायनरांक
आवडटा

“अद्भूत! हाका लागून म्हजी उत्पादकता 1000x वाडली. इंटरनॅटाचेर सद्याच्या वस्तूं खातीर Tailwind कोड कॉपी करप इतलें सोंपें.”

testimonial author
Jeff Williams
ex-AWS Software Development Engineer

अविश्वसनीय उपेगी! तो खूब वेळ वाचयता हातूंत दुबाव ना!”

testimonial author
Kurt Lekanger
journalist, code24

“🛠️ DivMagic 👉🏻 घटकांक थेट Tailwind CSS (रंग सयत) रुपांतरीत करपाक Chrome विस्तार.”

testimonial author
Michael Hoffman
Senior Frontend Developer

फक्त हांव सोदतालो तें! हांव जें यत्न करतां ताचेर बरें काम करप.”

testimonial author
Will Bowman

बरें काम करता! उत्पादन खूब ल्हान आसा जें म्हज्या वापर केसा खातीर बदलप खूब सोंपें करता!”

Nichole Peterson

Front-end Dev MUST!! म्हाका खरेंच आवडलें तें कशें खेळटा w/ React आनी Tailwind. UI आनी UX ची सोय म्हाका सगळ्यांत चड आवडटा.”

Steven J.

“हांव खूब शिफारस करतां, ती जादू!”

Javier

“आतां हांव डिझायन चोरपाक आनीक सोंपें! 🤭 हें नांव”

testimonial author
Ethan Glover
Application Engineer

“व्हडलें साधन, ताचें मोल ताच्या खर्चा परस खूब पयस आसा.”

testimonial author
Bryan Brooks

DivMagic हो एक खजिनो, फकत वेबपानाचे तो विभाग मेळोवपाक आनी तो तुमकां परिपूर्णपणान हाडपाक सगळ्यांत बरें साधन. एकदां यत्न करात, तुमी वेळार तुमकां परत येतलो तो खर्च दिसांनी वाचयला.”

testimonial author
Victor Rhea

“ग्रेट पेड साधन, पयशांचे मोल!”

testimonial author
Daniro

ग्रेट साधन आनी व्हड वेळ वाचवपी. तुमी विकसक आसल्यार आनी UI डिझायन मेळोवपाचो बेगीन मार्ग जाय जाल्यार, हें साधन म्हान आसा.”

testimonial author
Martin Young

“म्हज्या ब्राउझराचेर आशिल्ल्यान बरें”

testimonial author
Reza Hartana

“व्हडलें साधन जें तुमकां विकसीत करपाक खूब वेळ वाचयतले.”

testimonial author
Jackie Chong

पिशेपणान बरें काम करता - React + TailwindCSS कडेन लेगीत. खूप प्रभावित जालें.”

testimonial author
J L

“अद्भुत साधन! म्हाका ताचो सामर्थ्यवान वापर आनी तो काम करपाची सोय आवडटा. तुमी विकसक आसल्यार दोन फावटीं विचार करूंक नाकात आनी मेळपाची खात्री करात.

testimonial author
Giuliani Prosecutor

“विलक्षण साधन. Tailwind घटकां वांगडा जोडल्यार, तुमी वापराच्या पयल्या 30 मिण्टां भितर स्वताचीं वरां सहजपणान वाचवंक शकतात. चड करून क्षणांतच स्वताचें फारीकपण करता.”

testimonial author
Brendan OC

“हांवें आदीं 3 परस चड अशाच साधनांची चांचणी केल्या - DivMagic सहजपणान गुणवत्तेच्या नदरेन पयल्या क्रमांकाचेर आसा, आतां मेरेन.

testimonial author
John Techozens

“अद्भुत साधन, तुमी वेबसायटी तयार केल्यार तुमकां खबर आसा हें एक नो ब्रेनर. टन वरां जतनाय घेतल्यात टेम्पलेटां कडेन गडबड करप आनी css बदलप.”

testimonial author
Kevin McGrew

सुपर उपकाराक पडपी अॅडॉन! पुराय उत्पादनाचें फारीकपण केलां कारण तें म्हाका वेळ आनी यत्न वाचयता.

Torra Laq

मन उडयता साधन. विकसकां खातीर खूब खूब उपेगी साधन”

testimonial author
Talha Tonmoy

किंमत थारावप

दरेक वेबसायटीचेर काम करता

Chrome आनी Firefox खातीर उपलब्ध आसा

पुराय रिफंड धोरण

सतत अद्ययावत & नवी वैशिश्ट्यां

समर्पीत आनी जलद आदार

+7000 विकसक हांणी वापरलां

"चड करून क्षणांतच स्वताचें फारीकपण करता"

ब्रेंडन - DivMagic वापरपी

तुमचो वेळ आनी पयसो वाचपाची हमी

 • आजीवन प्रवेश
 • Google Chrome खातीर उपलब्ध आसा
 • सगळे क्रोमियम आदारीत ब्राउझर
 • फायरफॉक्स खातीर उपलब्ध आसा
 • 2 डिव्हायसांचेर वापरात
 • DivMagic स्टुडिओ एकठांय करप
 • फुडल्या सगळ्या अद्ययावतांचो आस्पाव करता
 • सगळ्यांत बेगीन आदार
 • अमर्यादीत वापर
 • मनी-बॅक गॅरंटी
🎁 $145 वाटोवचें - मर्यादीत काळा खातीर सवलत
$345
$200
एकदां फारीकणी - एकदां फारीक करात, सदांखातीर वापरात
आतां मेळोवचें

म्हयन्याळीं

$16/म्हयनो

DivMagic ची सगळी खाशेलपणां समाविष्ट केल्यांत
खंयच्याय वेळार रद्द करचें

वर्सुकी

$96/वर्स

DivMagic ची सगळी खाशेलपणां समाविष्ट केल्यांत
खंयच्याय वेळार रद्द करचें

"ग्राहक सदांच आपल्याक आवडटा असो डिझायन घेवन येतात आनी आमी ताची सहजतायेन DivMagic वरवीं कॉपी करूंक शकतात. आमच्या एजन्सी खातीर नक्कीच एक आसपाक जाय अशें साधन. आमकां अगणित वरां वाचयलीं!"

अँड्र्यू - DivMagic वापरपी आनी एजन्सी मालक

तुमच्या पंगडाची उत्पादकता सुदारपाची हमी

 • गरज पडल्यार पंगडाच्या वांगड्यांक घुंवडावप
 • खंयच्याय वेळार रद्द करचें
 • पंगड घटक ग्रंथालय
 • टीम स्टुडिओ एकठांय करप (बेगीन येतलें)

पंगड येवजण

$20/म्हयनो

दर पंगड वांगड्याक मेळटा
टीम प्लॅन मेळोवचो

वारंवार विचारिल्ले प्रस्न

DivMagic कितें करता?

DivMagic तुमकां वेब घटकांची सहजतायेन कॉपी, रुपांतर आनी वापर करूंक दिता. हें एक बहुमुखी साधन आसा जें HTML आनी CSS हांकां जायत्या स्वरूपांत रुपांतरीत करता, तातूंत Inline CSS, External CSS, Local CSS, आनी Tailwind CSS हांचो आस्पाव जाता.

तुमी खंयच्याय संकेतथळा वयल्यान खंयचोय घटक परत वापरपाक येवपी घटक म्हणून कॉपी करूंक शकतात आनी तो थेट तुमच्या कोडबेसांत पेस्ट करूंक शकतात.

हांव ताचो वापर कसो करूं?

पयलीं, DivMagic विस्तार प्रतिष्ठापीत करात. खंयचेय संकेतथळार वचून विस्तार चिन्नाचेर क्लिक करात. मागीर, पानाचेर खंयचोय घटक निवडात. कोड - तुमच्या निवडिल्ल्या स्वरूपांत - कॉपी जातलो आनी तुमच्या प्रकल्पांत पेस्ट करपाक तयार जातलो.

तो कसो काम करता तें पळोवपाक तुमी डेमो व्हिडियो पळोवंक शकतात

समर्थीत ब्राउझर खंयचे?

तुमकां Chrome आनी Firefox खातीर विस्तार मेळूं येता.

Chrome विस्तार Brave आनी Edge सारकिल्या सगळ्या Chromium आदारीत ब्राउझरांचेर काम करता.

परताव्याचें धोरण कितें?

तुमकां DivMagic चेर समाधान ना जाल्यार, तुमच्या खरेदी उपरांत 30 दिसां भितर आमकां ईमेल धाडात आनी आमी तुमचे पयशे परत करतले, कसलेच प्रस्न विचारले नात.

support@divmagic.com

म्हजी सदस्यताय कशी बदलूं?

गिरायक पोर्टलाचेर वचून तुमी तुमची सदस्यताय बदलूं येता.
गिरायक पोर्टल

सगळ्या वेबसायटींचेर काम करता?

हय. खंयच्याय संकेतथळा वयल्यान खंयचोय घटक कॉपी करतलो, तुमच्या निवडिल्ल्या स्वरूपांत रुपांतरीत करतलो. तुमी iframe वरवीं संरक्षित आशिल्ले घटक लेगीत कॉपी करूंक शकतात.

तुमी कॉपी करतात ती वेबसायट खंयच्याय फ्रेमवर्कान तयार करूंक शकता, DivMagic त्या सगळ्यांचेर काम करतले.

दुर्मिळ आसतना, कांय घटक पुरायपणान कॉपी करूंक शकनात - तुमकां खंयचेय घटक मेळ्ळ्यार, उपकार करून आमकां कळयात.

घटक योग्य रितीन कॉपी करूंक नासलो तरी, तुमी प्रत केल्लो कोड सुरवातीचो बिंदू म्हूण वापरूं येता आनी तातूंत बदल करूंक शकतात.

Tailwind CSS रुपांतर सगळ्या संकेतथळांचेर काम करता?

हय. तुमी कॉपी करतात ती वेबसायट खंयच्याय फ्रेमवर्कान तयार करूंक शकता, DivMagic त्या सगळ्यांचेर काम करतले.

वेबसायटी Tailwind CSS कडेन तयार करपाची गरज ना, DivMagic तुमकां CSS चें Tailwind CSS कडेन रुपांतरीत करतले.

खंयचीं मर्यादां आसात?

सगळ्यांत व्हडली मर्यादा म्हळ्यार पान सामुग्री प्रदर्शनांत बदल करपाक जावास्क्रिप्ट वापरपी वेबसायटी. अशा वेळार प्रत केल्लो कोड बरोबर नासूं येता. असो खंयचोय घटक मेळ्ळो जाल्यार उपकार करून आमकां कळयात.

घटक योग्य रितीन कॉपी करूंक नासलो तरी, तुमी प्रत केल्लो कोड सुरवातीचो बिंदू म्हूण वापरूं येता आनी तातूंत बदल करूंक शकतात.

DivMagic खातीर कितले फावट अपडेट जाता?

DivMagic नेमान अद्ययावत जाता. आमी सतत नवी खाशेलपणां जोडटात आनी सद्याचीं खाशेलपणां सुदारतात.

आमी दर 1-2 सप्तकांनी एक अपडेट सोडटात. सगळ्या अद्ययावतांची वळेरी खातीर आमचो चेंजलॉग पळयात.

चेंजलॉग

DivMagic बंद जाल्यार म्हज्या एकदां फारीकणी खात्याचें कितें जाता?

तुमच्या खरेदी वांगडा तुमकां सुरक्षीतताय दिसता हाची खात्री करपाक आमी सोदतात. आमी खूब काळ आसपाची येवजण करता, पूण DivMagic केन्नाच बंद जाल्यार, आमी एकदां फारीकणी केल्ल्या सगळ्या वापरप्यांक विस्ताराचो कोड धाडटले, जाका लागून तुमकां तो अनिश्चित काळा खातीर ऑफलायन वापरपाक मेळटलो.

अद्ययावत रावपाक जाय?
DivMagic ईमेल वळेरेंत सामील जायात!

खबरो, नवी वैशिश्ट्यां आनी हेर गजालीं विशीं पयलेच खेपे जाणून घेयात!

खंयच्याय वेळार सदस्यताय रद्द करची. स्पॅम ना.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.