नेम आनी अटी

अटी मान्य करप

DivMagic वापरून, तुमी ह्या नेम आनी अटींक बांदून रावपाक मान्यताय दितात. तुमकां ह्या अटींक मान्यताय ना जाल्यार, उपकार करून विस्तार वापरूं नाकात.

परवानो

DivMagic तुमकां ह्या नेम आनी अटींक अधीन, वैयक्तीक आनी वेवसायीक उद्देशां खातीर विस्तार वापरपाक मर्यादीत, बिगर-विशिश्ट, हस्तांतरणीय नाशिल्लो परवानो दिता. विस्तार परतून वितरीत करूंक नाकात वा परतून विकूंक नाकात. विस्तार रिव्हर्स इंजिनियर करपाचो यत्न करचो न्हय.

बौध्दिक संपत्ती

DivMagic आनी ताची सामुग्री, विस्तार, डिझायन, आनी कोड सयत, कॉपीराइट, वेपारी चिन्न आनी हेर बौध्दिक मालमत्तेच्या कायद्यां वरवीं संरक्षित आसा. तुमी आमच्या आदल्या बरयल्ल्या संमती बगर DivMagic चो खंयचोय भाग कॉपी करूंक, पुनरुत्पादन करूंक, वितरीत करूंक वा बदलूंक शकना.

DivMagic हें Tailwind Labs Inc.चें अधिकृत उत्पादन न्हय.Tailwind नांव आनी लोगो हे Tailwind Labs Inc.चे वेपारी चिन्न आसात.

DivMagic Tailwind Labs Inc कडेन संबंदीत ना वा तांकां मान्यताय दिवंक ना.

दायित्वाची मर्यादा

खंयच्याच घडणुकेंत तुमच्या वापराक लागून वा विस्तार वापरपाक असमर्थतायेक लागून जावपी खंयच्याय प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मीक वा परिणामी नुकसानाक DivMagic जापसालदार आसचो ना, जरी आमकां अशा नुकसानाची शक्यताय सांगल्या.

वेब घटकांची प्रतिलिपी करतना DivMagic वापरपी फकत तांच्या कृतींक जापसालदार आसतात, आनी खंयचेय वाद, दावे, वा डिझायन चोरी वा कॉपीराइट उल्लंघनाचे आरोप वापरप्याची जापसालदारकी आसात. आमच्या विस्ताराच्या वापराक लागून जावपी खंयच्याय कायदेशीर वा अर्थीक परिणामांक DivMagic जापसालदार ना.

DivMagic ‘आसा तशी’ आनी ‘उपलब्ध आसा तशी’ पुरवण केल्या, खंयच्याय प्रकारची हमी नासतना, एक तर स्पश्ट वा अस्पश्ट, सयत, पूण ताचे पुरतेंच मर्यादीत ना, वेपारीपणाची सुचयिल्ली हमी, विशिश्ट उद्देशा खातीर योग्यताय वा उल्लंघन नाशिल्ल्याची. विस्तार अखंड, वेळार, सुरक्षीत वा त्रुटी मुक्त आसतलो हाची हमी DivMagic दिना, तशेंच विस्ताराच्या वापरांतल्यान मेळूं येता अशा परिणामां विशीं वा खंयचेय म्हायतीची अचूकता वा विस्वासपात्रताय हाचे विशीं कसलीच हमी दिना विस्तारावरवीं मेळिल्लें.

खंयच्याच घडणुकेंत DivMagic, ताचे संचालक, कर्मचारी, भागीदार, एजंट, पुरवणदार, वा संबंदीत, खंयच्याय अप्रत्यक्ष, आकस्मीक, खाशेल्या, परिणामी वा दंडात्मक नुकसानाक जापसालदार आसचे नात, तातूंत मर्यादेबगर, फायदो, डेटा, वापर, सद्भावना वा हेर अमूर्त लुकसाण, जें (i) विस्ताराक तुमचो प्रवेश वा वापर वा ऍक्सॅस करपाक वा वापरपाक असमर्थतायेचो परिणाम; (ii) आमच्या सर्वरांचो खंयचोय अनधिकृत प्रवेश वा वापर आनी/वा तातूंत सांठयल्ली खंयचीय वैयक्तीक म्हायती; वा (iii) खंयच्याय तिसऱ्या पक्षाच्या कॉपीराइट, वेपारी चिन्न, वा हेर बौध्दिक मालमत्तेच्या हक्कांचें तुमचें उल्लंघन वा उल्लंघन. ह्या करारा वयल्यान वा संबंदीत खंयच्याय प्रकरणांत DivMagic ची एकूण जापसालदारकी US $100 वा तुमी सेवा प्रवेशा खातीर फारीक केल्ली एकूण रक्कम, खंयचीय व्हडली आसूं, मर्यादीत आसा. DivMagic वापरतना सगळ्या लागू आशिल्ल्या बौध्दिक मालमत्तेच्या कायदे आनी हक्कांचो आदर करपाची फकत जापसालदारकी वापरप्यांक आसा.

कायदो आनी अधिकारक्षेत्र नियंत्रीत करप

हो करार अमेरिकेच्या कायद्या प्रमाणें नियंत्रीत जातलो आनी ताचो अर्थ लावपाचो आसतलो, ताच्या कायद्याच्या संघर्श तत्वांचो विचार करिनासतना. ह्या करारा संबंदीत खंयचीय कायदेशीर कारवाय वा कार्यवाही फकत अमेरिकेच्या फेडरल वा राज्य न्यायालयांत करतले अशें तुमी मान्य करतात, आनी तुमी हाचे वरवीं अशा न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राक आनी स्थळाक संमती दितात.

अटींनी बदल

DivMagic खंयच्याय वेळार हे नेम आनी अटी बदलपाचो अधिकार राखून दवरता. खंयचेय बदल आमच्या संकेतथळार अद्ययावत अटी पोस्ट केल्या उपरांत प्रभावी जातले. तुमचो विस्ताराचो वापर चालू दवरल्यार सुदारीत अटी मान्य जाल्यात.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.