divmagic DivMagic

गुप्तताय धोरण

DivMagic हांगा, आमी तुमच्या गुप्ततायेचो आदर करतात आनी तुमची वैयक्तीक म्हायती राखपाक कटिबद्ध आसात. आमी एकठांय करतात त्या म्हायतीच्या प्रकार, आमी ती कशी वापरतात आनी तिची राखण करतात, आनी तुमची म्हायती संबंदीत तुमचे हक्क हे गुप्तताय धोरणांत दिल्लें आसा.

आमी एकठांय करतात ती म्हायती

आमी तुमचे विशीं कसलीच म्हायती एकठांय करिनात.

सगळो कोड तुमच्या डिव्हायसाचेर तयार जाता आनी खंयच्याच सर्वराक धाडना.

ईमेल वरवीं आमकां संपर्क सादचो

ह्या गुप्तताय धोरणा विशीं तुमकां कसलेय प्रस्न आसल्यार, उपकार करून आमच्या ईमेलाचेर आमकां संपर्क सादचो.
team@divmagic.com

बदल जातात

आमी वेळावेळार हें गुप्तताय धोरण अद्ययावत करूंक शकतात. आमी केल्यार, अद्ययावत धोरण आमच्या संकेतथळार घालून तुमकां कळयतले. आमी तुमकां वेळावेळार ह्या गुप्तताय धोरणाचो नियाळ घेवपाक प्रोत्साहन दितात.

© 2023 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.