चेंजलॉग

आमी DivMagic त केल्लीं सगळीं नवीनतम जोडणी आनी सुदारणां

जुलय 14, 2024

सुदारणा आनी बग निवारण

पुराय पान वैशिश्ट्य जोडणी कॉपी करात
पुराय पान प्रत करतना तुमकां खंयचो घटक आनी शैली कॉपी करपाची आसा तें तुमी निवडूंक शकतात
जुलय 14, 2024प्रतिलिपी तर्क अद्ययावत केला
कॉपी केल्लो कोड चड अचूक आनी निवळ आसतलो

बग निवळावप


घटक लायब्ररींत कांय घटक गळून पडपी बग सुटावी केला

14 मे 2024 दिसा

नवी UI, सुदारणा आनी बग निवारण

विस्तारा खातीर नवो UI
वापरप्यांक चड सोंपें करपा खातीर आमी विस्ताराचो UI अद्ययावत केला.

पुराय पान प्रत करचें वैशिश्ट्य जोडलां
आतां तुमी एका क्लिकान पुराय पानां कॉपी करूंक शकतात
8 एप्रिल 2024 दिसा
साधनपेटींत नवे साधन जोडलां: स्क्रीनशॉट साधन
आतां तुमी खंयचेय वेबसायटीचे स्क्रीनशॉट घेवन थेट डाउनलोड करूंक शकतात
8 एप्रिल 2024 दिसा

बग निवळावप


घटक लायब्ररींत कांय पूर्वावलोकन योग्य रितीन दाखोवंक नाशिल्लो बग सुटावो केला

16 एप्रिल 2024 दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

जतनाय केल्ल्या घटकांची पूर्वावलोकन निर्मिती सुदारल्या. कांय घटक पूर्वावलोकन योग्य रितीन दाखोवंक नाशिल्ले.

घटक जतनाय बटण काम करीनाशिल्लो बग सुटावो केला.

आमी जाणात की, जशीं जशीं चड वैशिश्ट्यां जोडटात तशीं तशीं विस्तार मंद जायत वचत आसूं येता. विस्ताराची कार्यक्षमताय सुदारपाचेर आमी वावुरतात.

8 एप्रिल 2024 दिसा

नवें खाशेलपण आनी सुदारणां

ह्या आवृत्तींत नवे वैशिश्ट्य आसपावीत केलां: घटक लायब्ररींत पूर्वावलोकन

आतां तुमी तुमच्या जतनाय घेतिल्ल्या घटकांचे पूर्वावलोकन घटक लायब्ररींत पळोवंक शकतात.
तशेंच तुमी थेट एक्सटेंशनांतल्यान तुमच्या डॅशबोर्डाचेर वचूंक शकतात.

8 एप्रिल 2024 दिसा

सुदारणां करप


विस्ताराची कार्यक्षमताय सुदारली

31 मार्च 2024 दिसा

नवें खाशेलपण

ह्या आवृत्तींत नवे वैशिश्ट्य आसपावीत केलां: घटक लायब्ररी

आतां तुमी तुमचे कॉपी केल्ले घटक घटक लायब्ररींत जतनाय घेवंक शकतात. हाका लागून तुमकां तुमच्या जतनाय केल्ल्या घटकांक खंयच्याय वेळार प्रवेश मेळटलो.
तुमी तुमचे घटक हेरां कडेनय स्टुडिओ दुवो वांटून घेवंक शकतात.

तुमी तुमचे घटक थेट घटक लायब्ररींतल्यान DivMagic Studio कडेन निर्यात करूंक शकतात.31 मार्च 2024 दिसा

15 मार्च 2024 दिसा

नवी खाशेलपणां आनी सुदारणां

ह्या आवृत्तींत तीन नवे वैशिश्ट्य आसपावीत केल्यात: साधनपेटी खातीर नवें साधन, नवे प्रतिलिपी पर्याय आनी संपादक मोडा खातीर स्वयं-पूर्ण

साधनपेटी खातीर थ्रॅश साधन
Thras Tool तुमकां संकेतथळा वयल्यान घटक लिपोवंक वा काडून उडोवपाक परवानगी दितलें.

नवे कॉपी करपाचे पर्याय
आतां तुमी HTML आनी CSS वेगवेगळे कॉपी करूंक शकतात.
तुमी मूळ HTML गुणधर्म, वर्ग, आनी IDs सयत कॉपी केल्लो HTML आनी CSS कोडूय मेळोवंक शकतात.

संपादक मोडा खातीर स्वयं-पूर्ण
तुमी टायप करतना ऑटो-कम्पलीट सगळ्यांत सामान्य CSS गुणधर्म आनी मोलां सुचयतले.

सुदारणां करप

 • प्रत पर्यायांतल्यान थेट DivMagic Studio कडेन कोड निर्यात करपाचो पर्याय जोडला
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • प्रत केल्ल्या शैलीची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या

2 मार्च 2024 दिसा

नवें खाशेलपण

साधनपेटींत नवे साधन जोडलां: रंग निवडपी

आतां तुमी खंयच्याय संकेतथळा वयल्यान रंग कॉपी करूंक शकतात आनी थेट तुमच्या प्रकल्पांत वापरूंक शकतात
आतां खातीर हें फकत Chrome एक्सटेंशनांत उपलब्ध आसा. आमी Firefox विस्तारांतय हें वैशिश्ट्य जोडपाचेर काम करतात.

26 फेब्रुवारी 2024 दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

सुदारणां करप

 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • प्रत केल्ल्या शैलीची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या

बग निवळावप

 • कांय CSS शैलीं योग्य रितीन कॉपी करूंक नाशिल्लीं बग सुटावी केला
 • घटक iframe कडल्यान कॉपी केल्यार कॉपी केल्ली शैली प्रतिसाद दिनाशिल्लो बग सुटावो केला
 • बग आनी प्रस्नांची म्हायती दिवपी तुमकां सगळ्यांक आभार! ते बेगीनांत बेगीन सुदारपाचेर आमी वावुरतात.

24 फेब्रुवारी 2024 दिसा

नवी खाशेलपणां आनी सुदारणां

स्वयं-अद्ययावत केल्या उपरांत विस्तार प्रतिसाद दिना जाल्यार, उपकार करून Chrome वेब स्टोर वा Firefox ऍड-ऑनांतल्यान विस्तार विस्थापित करात आनी परतून स्थापीत करात.

ह्या आवृत्तींत जायतीं नवीं वैशिश्ट्यां आसपावीत आसात: साधनपेटी, लायव्ह संपादक, पर्याय पान, संदर्भ मेनू

साधनपेटींत तुमकां वेब विकासा खातीर जाय आशिल्लीं सगळीं साधनां एकाच सुवातेर आसपावीत करतले. फॉन्ट कॉपी करप, रंग पिकर, ग्रिड व्ह्यूअर, डिबगर आनी हेर.

लायव्ह संपादक तुमकां कॉपी केल्लो घटक थेट ब्राउझरांत संपादीत करपाक परवानगी दितलो. तुमी घटकांत बदल करूंक शकतात आनी बदल लायव्ह पळोवंक शकतात.

पर्याय पान तुमकां विस्तार मांडावळी पसंतीचे करपाक परवानगी दितलें. तुमी मुलभूत मांडावळी बदलूं येतात आनी तुमचीं पसंती सेट करूंक शकतात.

संदर्भ मेनू तुमकां उजवें-क्लिक मेनूंतल्यान थेट DivMagic ऍक्सॅस करपाक परवानगी दितले. तुमी घटकांची प्रतिलिपी करूंक शकतात वा साधनपेटी थेट संदर्भ मेनूंतल्यान सुरू करूंक शकतात.

साधनपेटी
साधनपेटींत तपासणी मोड, फॉन्ट कॉपी करप आनी ग्रिड प्रेक्षक आसपावीत आसात. फुडाराक आमी साधनपेटींत आनीक साधनां जोडपाचे आसात.साधनपेटी

लायव्ह संपादक
लायव्ह संपादक तुमकां कॉपी केल्लो घटक थेट ब्राउझरांत संपादीत करपाक परवानगी दितलो. तुमी घटकांत बदल करूंक शकतात आनी बदल लायव्ह पळोवंक शकतात. हाका लागून प्रत केल्ल्या घटकांत बदल करप सोंपें जातलें.लायव्ह संपादक

पर्याय पान
पर्याय पान तुमकां विस्तार मांडावळी पसंतीचे करपाक परवानगी दितलें. तुमी मुलभूत मांडावळी बदलूं येतात आनी तुमचीं पसंती सेट करूंक शकतात.पर्याय पान

संदर्भ मेनू
संदर्भ मेनू तुमकां उजवें-क्लिक मेनूंतल्यान थेट DivMagic ऍक्सॅस करपाक परवानगी दितले. सध्या ताचे दोन पर्याय आसात: Copy Element आनी Launch Toolbox.संदर्भ मेनू

20 डिसेंबर 2023 दिसा

नवी वैशिश्ट्यां आनी सुदारणां आनी बग निवारण

ह्या आवृत्तींत प्रत मोडा खातीर अद्ययावत नियंत्रण पॅनल आसपावीत केला

आतां तुमी घटकाची प्रतिलिपी करतना तुमकां प्रतिलिपी करपाक जाय आशिल्ली तपशीलाची श्रेणी निवडूंक शकतात.

तुमकां कॉपी केल्ल्या घटकाचेर चड नियंत्रण दिवपाक आमी कॉपी मोडांत चड पर्याय जोडपाचे आसात.20 डिसेंबर 2023 दिसा

सुदारणां करप

 • रुपांतराची गती सुदारल्या
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • प्रत केल्ल्या शैलीची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या

बग निवळावप

 • उत्पादनांत गरजे भायर CSS गुणधर्म समाविष्ट केल्ले बग सुटावे केला
 • कांय संकेतथळांचेर DivMagic पॅनल दिसनाशिल्लो बग सुटावो केला
बग आनी प्रस्नांची म्हायती दिवपी तुमकां सगळ्यांक आभार! ते बेगीनांत बेगीन सुदारपाचेर आमी वावुरतात.

2 डिसेंबर 2023 दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

ह्या आवृत्तींत प्रत केल्ल्या शैलीच्या प्रतिसादांत सुदारणांचो आस्पाव आसा.

आउटपुटाचो आकार उणो करपाक आमी शैली ऑप्टिमायझेशन कोडांतय सुदारणा केल्यात.

सुदारणां करप

 • वेबफ्लो रुपांतरांत सुदारणा केल्या
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • प्रत केल्ल्या शैलीची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या

बग निवळावप

 • उत्पादनांत गरजे भायर CSS गुणधर्म समाविष्ट केल्ले बग सुटावे केला
बग आनी प्रस्नांची म्हायती दिवपी तुमकां सगळ्यांक आभार! ते बेगीनांत बेगीन सुदारपाचेर आमी वावुरतात.

15 नोव्हेंबर 2023 दिसा

नवी वैशिश्ट्यां आनी सुदारणां आनी बग निवारण

ह्या आवृत्तींत नवे वैशिश्ट्य आसपावीत केलां: DivMagic Studio कडेन निर्यात करात

आतां तुमी कॉपी केल्लो घटक DivMagic Studio कडेन निर्यात करूंक शकतात. हाका लागून तुमकां घटक संपादीत करपाक आनी DivMagic Studio त तातूंत बदल करपाक मेळटले.सुदारणां करप

 • प्रत केल्ल्या शैलीची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

बग निवळावप

 • उत्पादनांत गरजे भायर CSS गुणधर्म समाविष्ट केल्ले बग सुटावे केला

4 नोव्हेंबर 2023 दिसा

नवी वैशिश्ट्यां आनी सुदारणां आनी बग निवारण

ह्या आवृत्तींत नवे वैशिश्ट्य आसपावीत केलां: ऑटो पॉपअप लिपोवप

जेन्ना तुमी पॉपअप सेटिंग्जांतल्यान पॉपअप ऑटो लिपोवप सक्षम करतात, तेन्ना तुमी तुमचो माऊस पॉपअपांतल्यान पयस व्हरतना विस्तार पॉपअप आपोआप ना जातलो.

हाका लागून घटकांची प्रतिलिपी करप बेगीन जातलें कारण तुमकां हाताळणीन क्लिक करून पॉपअप बंद करपाची गरज पडची ना.
ऑटो पॉपअप लिपोवप4 नोव्हेंबर 2023 दिसा
हे आवृत्तींत मांडावळींच्या थळा खातीर बदलूय आसपावीत केल्यात. घटक आनी शैली स्वरूप प्रत नियंत्रकाक व्हेलां.
4 नोव्हेंबर 2023 दिसा4 नोव्हेंबर 2023 दिसा

तशेंच आमी Detect Background Color पर्याय काडून उडयला. आतां तो पूर्वनिर्धारीतपणान सक्षम केला.

सुदारणां करप

 • प्रत केल्ल्या शैलीची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • एका परस चड उक्ते टॅब हाताळपाक DevTools एकठांय करप सुदारीत

बग निवळावप

 • पर्याय योग्य रितीन जतनाय घेवंक नाशिल्लो बग सुटावो केला

२० ऑक्टोबर २०२३ दिसा

नवी वैशिश्ट्यां आनी सुदारणां आनी बग निवारण

ह्या आवृत्तींत नवे वैशिश्ट्य आसपावीत केलां: Media Query CSS.

तुमी आतां कॉपी करतात त्या घटकाची मिडिया क्वेरी कॉपी करूंक शकतात. हाका लागून प्रत केल्ली शैली प्रतिसाद दितली.
तपशीलवार म्हायती खातीर, उपकार करून Media Query CSS चेर दस्तावेजीकरण पळयात. Media Query

ह्या आवृत्तींत नवो बदलूय आसपावीत केला. पुराय पान प्रत करचें बटण काडून उडयलां. तुमी अजूनय बॉडी घटक निवडून पुराय पानां कॉपी करूंक शकतात.
२० ऑक्टोबर २०२३ दिसा२० ऑक्टोबर २०२३ दिसा

सुदारणां करप

 • गरजे भायर शैली काडून उडोवपाखातीर शैली प्रतांत सुदारणा केल्यात
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • शैली बेगीन कॉपी करपाक DevTools एकठांय करप सुदारलां

बग निवळावप

 • निरपेक्ष आनी सापेक्ष घटक प्रत करपाक संबंदीत बग सुटावे केल्यात

12 ऑक्टोबर 2023 दिसा

नवी वैशिश्ट्यां आनी सुदारणां आनी बग निवारण

ह्या आवृत्तींत दोन नवे वैशिश्ट्य आसपावीत केल्यात: प्रत मोड आनी पालक/भुरगीं घटक निवड

प्रत मोड तुमकां घटकाची प्रतिलिपी करतना मेळपी तपशीलाची श्रेणी समायोजीत करपाक परवानगी दितलो.
उपकार करून प्रत मोडाविशीं चड म्हायती खातीर दस्तावेजीकरण पळयात. कॉपी मोड

पालक/भुरगो घटक निवड तुमकां तुमी प्रतिलिपी करतात त्या घटकाच्या पालक आनी भुरगीं घटकां मदीं वळोवंक दितली.
12 ऑक्टोबर 2023 दिसा

सुदारणां करप

 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • सुदारीत Tailwind CSS वर्ग कव्हरेज
 • प्रत केल्ल्या शैलीची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

बग निवळावप

 • घटक स्थिती गणनेंत बग सुटावो केला
 • घटक आकार गणनेंत बग सुटावो केला

२० सप्टेंबर २०२३ दिसा

नवें वैशिश्ट्य आनी बग निवारण

DivMagic DevTools सोडला! आतां तुमी विस्तार सुरू करिनासतना थेट DevTools कडल्यान DivMagic वापरूं येता.

तुमी घटक थेट DevTools कडल्यान कॉपी करूंक शकतात.

एक घटक तपासून निवडात आनी DivMagic DevTools पॅनलांत वचात, प्रत क्लिक करात आनी घटक कॉपी जातलो.

चड म्हायती खातीर, उपकार करून DivMagic DevTools विशीं दस्तावेजीकरण पळयात.
DivMagic DevTools दस्तावेजीकरण
परवानगी अद्ययावत
DevTools जोडून, ​​आमी विस्तार परवानगी अद्ययावत केल्यात. हाका लागून विस्ताराक तुमी भेट दितात त्या सगळ्या संकेतथळांचेर आनी जायत्या टॅबांचेर DevTools पॅनल विनाशिलतायेन जोडपाक मेळटा.

⚠️ नोंद घेवची
ह्या आवृत्तींत अद्ययावत करतना, Chrome आनी Firefox एक शिटकावणी दाखयतले जी म्हणटा विस्तार ‘तुमी भेट दितात त्या संकेतथळांचेर तुमचो सगळो डेटा वाचूंक आनी बदलूंक शकता’. शब्दावळी भिरांकूळ आसतना, आमी तुमकां आश्वासन दितात की:

किमान डेटा प्रवेश: आमी फकत तुमकां DivMagic सेवा दिवपाक जाय आशिल्लो उण्यांत उणो डेटा ऍक्सॅस करतात.

डेटा सुरक्षीतताय: विस्तारान ऍक्सॅस केल्लो सगळो डेटा तुमच्या थळाव्या मशीनांत उरता आनी खंयच्याच भायल्या सर्वरांक धाडना. तुमी कॉपी केल्ले घटक तुमच्या डिव्हायसाचेर तयार जातात आनी खंयच्याच सर्वराक धाडनात.

गुप्तताय पयली: तुमची गुप्तताय आनी सुरक्षेची राखण करपाक आमी वचनबद्ध आसात. चड तपशीलां खातीर, तुमी आमचें गुप्तताय धोरण पळोवंक शकतात.

तुमची समजूत आनी विस्वास आमी कदर करतात. तुमकां कसलोय हुस्को वा प्रस्न आसल्यार, आमच्या आदार पंगडा कडेन मेकळेपणान संपर्क सादचो.
२० सप्टेंबर २०२३ दिसा

बग निवळावप

 • रुपांतर मांडावळी जतनाय घेवंक नाशिल्लीं बग सुटावी केल्या

31 जुलय 2023 दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

सुदारणां करप

 • ग्रिड मांडावळ प्रतिलिपी सुदारीत
 • सुदारीत Tailwind CSS वर्ग कव्हरेज
 • प्रत केल्ल्या शैलीची प्रतिसाद सुदारली
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

बग निवळावप

 • निरपेक्ष घटक प्रतिलिपींत बग सुटावो केला
 • पार्श्वभूंय धूसर प्रतिलिपींत बग सुटावो केला

२० जुलय २०२३ दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

सुदारणां करप

 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

बग निवळावप

 • पार्श्वभूंय सोदून काडपांतलो बग सुटावो केला

18 जुलय 2023 दिसा

नवें वैशिश्ट्य & सुदारणां & बग निवारण

आतां तुमी नव्या पार्श्वभूंय सोदून काडात वैशिश्ट्या वरवीं तुमी प्रतिलिपी करतात त्या घटकाची पार्श्वभूंय सोदून काडूंक शकतात.

हें खाशेलपण पालकांतल्यान घटकाची फाटभूंय सोदून काडटलें. खास करून काळ्या पार्श्वभूमीचेर तो खूब उपेगी पडटलो.

तपशीलवार म्हायती खातीर, उपकार करून पार्श्वभूंय सोदून काडात हाचेर दस्तावेजीकरण पळयात
पार्श्वभूंय सोदून काडप18 जुलय 2023 दिसा

सुदारणां करप

 • प्रत केल्ल्या घटकांची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या
 • शक्य आसल्यार 'currentColor' वापरपाक SVG घटक अद्ययावत केल्यात तांकां पसंतीचे करपाक सोंपें करपाक
 • CSS उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

बग निवळावप

 • उंचाय आनी रुंदाय गणनेंत बग सुटावो केला

12 जुलय 2023 दिसा

नवें वैशिश्ट्य & सुदारणां

आतां तुमी नव्या पुराय पान प्रत करचें वैशिश्ट्या वरवीं पुराय पानां कॉपी करूंक शकतात.

तो सगळ्या शैलीं सयत पुराय पान कॉपी करतलो आनी तुमच्या आवडीच्या स्वरूपांत रुपांतरीत करतलो.

सविस्तर म्हायती खातीर, उपकार करून दस्तावेजीकरण पळयात.
दस्तावेजीकरण करप12 जुलय 2023 दिसा

सुदारणां करप

 • प्रत केल्ल्या घटकांची प्रतिसाद दिवपाची तांक सुदारल्या
 • CSS उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

3 जुलय 2023 दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

सुदारणां करप

 • iframe शैलीची प्रतिलिपी सुदारल्या
 • शिमेचें रुपांतर सुदारलें
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

बग निवळावप

 • JSX रुपांतरांतलो बग सुटावो केला
 • शिमे त्रिज्या गणनेंत एक बग सुटावो केला

25 जून 2023 दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

सुदारणां करप

 • शिमेचें रुपांतर सुदारलें
 • फॉन्ट आकार तर्क अद्ययावत केला
 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

बग निवळावप

 • पॅडींग आनी मार्जिन रुपांतरांतलो बग सुटावो केला

12 जून 2023 दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

सुदारणां करप

 • उत्पादनाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • यादी रुपांतरांत सुदारणा केल्या
 • कोश्टक रुपांतरांत सुदारणा केल्या

बग निवळावप

 • ग्रिड रुपांतरांतलो बग सुटावो केला

6 जून 2023 दिसा

नवें वैशिश्ट्य & सुदारणां

आतां तुमी प्रत केल्लें CSS कडेन रुपांतरीत करूंक शकतात. हें एक खूब मागणी केल्लें खाशेलपण आनी तें सोडपाक आमी उत्सुक आसात!

हाका लागून तुमच्या प्रकल्पांचेर सहजतायेन काम करपाक मेळटलें.

शैली स्वरूपां मदल्या फरकांक लागून, उपकार करून दस्तावेजीकरण पळयात
दस्तावेजीकरण करप6 जून 2023 दिसा

सुदारणां करप

 • Tailwind CSS आउटपुटाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • यादी रुपांतरांत सुदारणा केल्या
 • ग्रिड रुपांतरांत सुदारणा केल्या

27 मे 2023 दिसा

सुदारणा आनी बग निवारण

सुदारणां करप

 • Tailwind CSS कोड कॉपी करपाक कीबोर्ड शॉर्टकट जोडला. घटकाची प्रतिलिपी करपाक तुमी 'D' दामूं येता.
 • एसव्हीजी रुपांतरांत सुदारणा केल्या
 • Tailwind CSS आउटपुटाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

बग निवळावप

 • JSX रुपांतरांतलो बग सुटावो केला जंय उत्पादनांत चुकीची स्ट्रिंग आसपावीत आसतली
 • बग आनी प्रस्नांची म्हायती दिवपी तुमकां सगळ्यांक आभार! ते बेगीनांत बेगीन सुदारपाचेर आमी वावुरतात.

18 मे 2023 दिसा

नवें वैशिश्ट्य & सुदारणां

आतां तुमी कॉपी केल्लें HTML JSX कडेन रुपांतरीत करूंक शकतात! हें एक खूब मागणी केल्लें खाशेलपण आसा आनी तें सोडपाक आमी उत्सुक आसात.

हाका लागून तुमकां तुमच्या NextJS वा React प्रकल्पांचेर सहजतायेन काम करपाक मेळटलें.

18 मे 2023 दिसा

सुदारणां करप

 • Tailwind CSS आउटपुटाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला

14 मे 2023 दिसा

फायरफॉक्स प्रकाशन 🦊

DivMagic फायरफॉक्साचेर सोडलां! आतां तुमी Firefox आनी Chrome चेर DivMagic वापरूं येता.

तुमी फायरफॉक्स खातीर DivMagic हांगा डाउनलोड करूंक शकतात: Firefox

12 मे 2023 दिसा

सुदारणां करप

फाटल्या 2 दिसांत DivMagic 100 परस चड वेळां स्थापन जालां! रूची आनी सगळ्या प्रतिसादा खातीर तुमचे उपकार.

आमी सुदारणा आनी बग निवारणां सयत नवी आवृत्ती सोडटात.

 • Tailwind CSS आउटपुटाचो आकार उणो करपाखातीर शैली ऑप्टिमायझेशन कोड सुदारला
 • एसव्हीजी रुपांतरांत सुदारणा केल्या
 • शिमेचेर आदार सुदारला
 • पार्श्वभूंय प्रतिमा समर्थन जोडला
 • iFrames विशीं शिटकावणी जोडल्या (सद्या DivMagic iFrames चेर काम करीना)
 • जंय पार्श्वभूंय रंग लागू नाशिल्ले बग सुटावी केला

९ मे २०२३ दिसा

🚀 DivMagic सुरू करचें!

आमी आतांच DivMagic सुरू केलां! DivMagic ची सुरवातीची आवृत्ती आतां लायव्ह आसा आनी तुमकां वापरपाक तयार आसा. तुमकां कितें दिसता तें पळोवपाक आमी उत्सुक आसात!

 • खंयचोय घटक Tailwind CSS कडेन कॉपी करात आनी रुपांतरीत करात
 • रंग Tailwind CSS रंगांत रुपांतरीत जातात

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.