Brian
Brian

DivMagic संस्थापक

९ मे २०२३ दिसा

DivMagic - तुमचो निमाणो वेब विकास साथीदार वळख करून दिवप

Image 0

तुमकां परत केन्नाच डिझायनाचेर विचार करपाची गरज पडची ना.

कशें? तुमी विचारूं येता. बरें, बुडून वचूंया.

हांव कांय काळ एकलो उद्देजक जावन आसां. हांवें जायतीं वेबसायटी आनी अॅप्स तयार केल्यात, आनी म्हाका सदांच डिझायनाची समस्या आशिल्ली.

हांव डिझायनर न्हय, आनी एक कामाक घेवपाचें बजेट म्हाका ना. डिझायन शिकपाचो यत्न केला, पूण फकत म्हजी गजाल न्हय. हांव एक डेव्हलपर, आनी म्हाका कोड करपाक खूब आवडटा. म्हाका सदांच जाय तितले बेगीन बऱ्यो दिसपी वेबसायटी तयार करपाची इत्सा आशिल्ली.

सगळ्यांत व्हडली समस्या सदांच डिझायनाची आसता. खंयचो रंग वापरचो, सामान खंय दवरचो आदी.

घडये हो इतलो व्हडलो प्रॉब्लेम न्हय...

इंटरनॅटाचेर बरी डिझायन आशिल्लीं जायतीं वेबसायटी आसात. फकत ह्या एका वेबसायटींतल्यान शैली कॉपी करून ल्हान ल्हान बदल करून ती म्हजी स्वताची करपाक कित्याक ना?

तुमी CSS कॉपी करपाक ब्राउझर निरिक्षक वापरूं येता, पूण तें खूब काम. दरेक घटकाची एक एक करून कॉपी करची पडटली. ताचे परस वायट म्हणल्यार तुमकां संगणकीय शैलींतल्यान वचून प्रत्यक्षांत वापरिल्ल्या शैलींची नकल करची पडटली.

म्हाका हें करपाक शकता अशें साधन सोदपाचो यत्न केला, पूण बरें काम करपी कांयच मेळूंक ना.

देखून हांवें स्वताचें साधन तयार करपाचें थारायलें.

ताचो परिणाम म्हळ्यार DivMagic.

दिवमॅजिक म्हणल्यार कितें?

DivMagic हो ब्राउझर विस्तार आसा जो विकसकांक फकत एकाच क्लिकान खंयच्याय संकेतथळा वयल्यान खंयचोय घटक कॉपी करपाक परवानगी दिता.

सादें दिसता, ना?

पूण इतलेंच न्हय. DivMagic ह्या वॅब घटकांचें निवळ, परत वापरपाक येवपी कोडांत विनाशिलतायेन रुपांतर करता, मागीर तो Tailwind CSS आसूं वा नेमान CSS आसूं.

एका क्लिकान खंयच्याय वेबसायटीची डिझायन कॉपी करून तुमच्या स्वताच्या प्रकल्पांत पेस्ट करूंक शकतात.

तुमकां परत वापरपाक येवपी घटक मेळूं येतात. एचटीएमएल आनी JSX हांचे वांगडा काम करता. तुमकां Tailwind CSS क्लास लेगीत मेळूं येतात.

सुरू करात

तुमी DivMagic स्थापीत करून सुरवात करूंक शकतात.

Chrome:Chrome खातीर प्रतिष्ठापीत करात
अद्ययावत रावपाक जाय?
DivMagic ईमेल वळेरेंत सामील जायात!

खबरो, नवी वैशिश्ट्यां आनी हेर गजालीं विशीं पयलेच खेपे जाणून घेयात!

खंयच्याय वेळार सदस्यताय रद्द करची. स्पॅम ना.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.