उत्तम पद्दती | दिवमॅजिक हें नांव

DivMagic चो चडांत चड फायदो मेळोवपा खातीर टिपा आनी युक्ती

1. मोबायल-पयलीं काम करप

Tailwind सारकें, पयलीं मोबायल डिव्हायसांक लक्ष्य करात आनी मागीर व्हडल्या पडद्यां खातीर शैली जोडात. हाका लागून तुमकां शैलींची कॉपी आनी रुपांतर खूब बेगीन आनी सोंपें करपाक मदत जातली.

DivMagic तुमकां ब्राउझरांत दिसता तसो घटक रुपांतरीत करता. तुमचे कडेन व्हड स्क्रीन आसल्यार, कॉपी केल्ली शैली व्हड स्क्रीन खातीर आसतली आनी त्या स्क्रीन आकारा खातीर मार्जिन, पॅडींग आनी हेर शैलींचो आस्पाव आसतलो.

व्हडल्या स्क्रीन खातीर शैलींची प्रतिलिपी करचे परस, तुमच्या ब्राउझराचो आकार ल्हान आकारांत बदलात आनी त्या स्क्रीन आकारा खातीर शैलीं कॉपी करात. मागीर, व्हडल्या पडद्यां खातीर शैली जोडात.

2. फाटभूंयेर लक्ष दिवप

जेन्ना तुमी घटकाची प्रतिलिपी करतात, तेन्ना DivMagic पार्श्वभूंय रंगाची प्रतिलिपी करतले. पूण घटकाचो पार्श्वभूंय रंग पालक घटका कडल्यान येवपी आसप शक्य आसा.

तुमी घटकाची प्रतिलिपी करतात आनी पार्श्वभूंय रंग प्रतिलिपी जावंक ना जाल्यार, पार्श्वभूंय रंगा खातीर पालक घटक तपासात.

3. grid घटकां कडेन लक्ष दिवचें

DivMagic तुमच्या ब्राउझरांत तुमकां दिसता तशें घटकाची प्रतिलिपी करता. grid घटकांक जायत्यो शैली आसात जीं पळोवपाच्या आकाराचेर आदारीत आसात.

तुमी grid घटकाची प्रतिलिपी करतात आनी प्रत केल्लो कोड बरोबर दाखोवंक ना जाल्यार, grid शैली flex करपाक बदलपाचो यत्न करात

चडशे फावट, grid शैली flex कडेन बदलल्यार आनी थोडी शैली जोडल्यार (देखीक: flex-row, flex-col) तुमकां तेच परिणाम दितले.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.