އެޗްޓީއެމްއެލް އިން JSX ކޮންވަރޓަރ

އެޗްޓީއެމްއެލް JSX އަށް ބަދަލުކުރުން

އިންޕުޓް ([އެޗްޓީއެމްއެލް]) - ތިބާގެ [އެޗްޓީއެމްއެލް] މިތަނުގައި ޕޭސްޓް ކުރާށެވެ
ބަދަލުވުމަކީ އޮޓޮމެޓިކް ކަމެކެވެ
ކޯޑް ޖެނެރޭޓް ކުރެވެނީ ޑިވައިސްގައި ކަމަށާއި އެއްވެސް ސަރވަރަކަށް ނުފޮނުވާ ކަމަށެވެ
އައުޓްޕުޓް (JSX) - ބަދަލުކޮށްފައިވާ JSX އެވެ.

HTML އާއި JSX އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

HTML އަދި JSX މާނަކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން

HTML (HyperText Markup Language) އަދި JSX (JavaScript XML) ވެސް ތަމްސީލުކުރަނީ ވެބް ޕޭޖްތަކުގެ ކޮންޓެންޓާއި ސްޓްރަކްޗަރ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މާކަޕް ސްޓްރަކްޗަރތަކެއް ނަމަވެސް އެއީ ތަފާތު އިކޯސިސްޓަމްތަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ އެއްޗެކެވެ. HTML އަކީ ވެބް ޕޭޖްތައް އުފެއްދުމުގެ އަސާސީ ބަހެއް ކަމަށާއި، މިއީ CSS އަދި ޖާވާސްކްރިޕްޓް ފަދަ ސަގާފީ ވެބް ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއެކު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާ ބަހެއް ކަމަށެވެ.
އަނެއްކޮޅުން، JSX އަކީ ޖާވާސްކްރިޕްޓްގެ ސިންޓެކްސް އެކްސްޓެންޝަނެއް ކަމަށާއި، މިއީ މުހިންމު ގޮތެއްގައި މަޝްހޫރު ފްރަންޓް އެންޑް ލައިބްރަރީއެއް ކަމަށްވާ React އާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. JSX އިން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ޔޫއައި ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ލިޔެވޭނީ HTML އާއި ވަރަށް ވައްތަރު ސިންޓެކްސް އަކުން ނަމަވެސް ސީދާ މާކަޕްގެ ތެރޭގައި ޖާވާސްކްރިޕްޓް ލޮޖިކް ވެސް ހިމަނާލެވިދާނެ އެވެ. JSX ގައި މާކަޕް އާއި ލޮޖިކް އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަކީ React އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް މާ ސްޓްރީމްލައިންޑް އަދި އެފިޝަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ.

HTML އަށް JSX އަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް.

HTML JSX އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވެބް ކޮންޓެންޓް React މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރާ ނުވަތަ މިހާރު ހުރި ވެބް ކޮމްޕޯނެންޓްތައް React އެޕްލިކޭޝަނަކަށް އިންޓަގްރޭޓްކުރާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އާންމު މަސައްކަތަކަށް ވެދާނެއެވެ. މި ދެ ސިންޓެކްސްގައި ގިނަ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް، އެޓްރިބިއުޓްތަކާއި، އިވެންޓްތަކާއި، އަމިއްލައަށް ބަންދުވާ ޓެގްތައް ބެލެހެއްޓޭ ގޮތް ފަދަ މުހިއްމު ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.
HTML އިން JSX އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޓޫލަކުން މި ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މެނުއަލް އަދި ގިނަ ފަހަރަށް ބުރަ ޕްރޮސެސްއަށް ލުއި ލިބިދާނެއެވެ. މިފަދަ ޓޫލެއް React އަށް ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކާއި މުޢާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، HTML ކޯޑް ޕާރސްކޮށް، ސައްޙަ JSX އަށް ތަރުޖަމާކުރެއެވެ. މި ބަދަލު އޮޓޮމެޓިކް ކުރުމުން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ވަގުތު ސަލާމަތްވެ، އެމީހުންގެ ކޯޑަށް ގޯސްތައް ތައާރަފްވުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ.

© 2024 ޑިވްމެޖިކް، އިންކް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.