HTML ka JSX bεε bε bεn

HTML bεε bε bεn JSX ma

Donni (HTML) - I ka HTML nɔrɔ yan
Yɛlɛma bɛ Kɛ Otomatiki ye
Kode bɛ dilan i ka minɛn kan, wa a tɛ ci sèrwɛri si ma
Bɔli (JSX) - A jiginna JSX la.

HTML ani JSX ye mun ye?

HTML ani JSX Ɲɛfɔli ni baarakɛcogo

HTML (HyperText Markup Language) ani JSX (JavaScript XML) fila bɛɛ bɛ taamasiyɛnw sigicogo jira minnu bɛ kɛ ka ɛntɛrinɛti ɲɛw kɔnɔkow n’u sigicogo ɲɛfɔ, nka u bɛ ɲɛnamaya kɛcogo wɛrɛw ɲɛnabɔ. HTML ye kan jɔnjɔn ye ɛntɛrinɛti yɔrɔw dilanni na, wa a bɛ baara kɛ ni ɛntɛrinɛti laadala fɛɛrɛw ye i n’a fɔ CSS ani JavaScript.
Faan wɛrɛ fɛ, JSX ye JavaScript ka daɲɛgafe-sɛbɛnni-sɛbɛn ye, min bɛ Kɛ fɔlɔ ni React ye, n’o ye ɲɛfɛla gafemarayɔrɔ ye min bɛ Fɔ kosɛbɛ. JSX bɛ sira Di baarakɛlaw ma u ka UI yɔrɔw sɛbɛn ni kɔrɔɲɔgɔnmaya ye min ni HTML bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ, nka a bɛ se ka JavaScript hakilina fana don a kɔnɔ k’a ɲɛsin taamasiyɛn kɔnɔ. Nin taamasiyɛn ni hakilinaw faralen ɲɔgɔn kan JSX kɔnɔ, o bɛ yiriwaliko kɛcogo ɲuman ni baarakɛcogo ɲuman di React basigilen baarakɛminɛnw ma.

Baarakɛminɛn minnu bɛ kɛ ka HTML sɛmɛntiya ani k’a sɛmɛntiya ka kɛ JSX ye.

HTML jiginni ka kɛ JSX ye, o bɛ se ka kɛ baara ye min bɛ kɛ tuma bɛɛ, baarakɛlaw fɛ minnu bɛ ɛntɛrinɛti kɔnɔkow wuli ka don React sigida la walima ka ɛntɛrinɛti yɔrɔ kɔrɔw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ React baarakɛminɛn ye. Hali n’a y’a sɔrɔ ko daɲɛ fla ninnu bɛ ɲɔgɔn Bɔ kosɛbɛ, danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, i n’a fɔ u bɛ fɛnw, ko kɛlenw ani u yɛrɛ-dadon-taamaʃyɛnw ɲɛnabɔ cogo min na.
Baarakɛminɛn min bilalen bɛ HTML ka taa JSX la, o bɛ se ka bololabaara nɔgɔya ani min bɛ kɛ tuma caman na, min bɛ kɛ ka o fɛn caman Changer. O baarakɛminɛn sugu bɛ HTML kode lajɛ k’a baara ka kɛ JSX tiɲɛnen ye, ka React kɛrɛnkɛrɛnnenw ka wajibiw ni sariyakolow jateminɛ. Ni o bεε bεε Yεlεma otomatiki la, baarakɛlaw bε Se ka waati Kε ani ka filiw Dòn u ka kode kɔnɔ.

© 2024 DivMagic, Inc. Hakɛ bɛɛ bɛ a bolo.