Kunnafoni dogolenw maracogo

DivMagic la, an b i ka gundolakow bonya ani an b an jija ka i ka kunnafoniw lakana. An bɛ kunnafoni suguya minnu lajɛ, an bɛ baara kɛ n’u ye ani k’u lakana cogo min na, ani i ka jogo minnu bɛ i ka kunnafoniw ko la, nin Kunnafoni-di-sira-sɛbɛn in b’a jira.

An bɛ kunnafoniw lajɛ

An tɛ kunnafoni si lajɛ i ko la.

Kode bɛɛ bɛ dilan i ka minɛn kan, wa a tɛ ci sèrwɛri si ma.

Aw ye anw sɔrɔ imɛri la

Ni i ye ɲininkali dɔw kɛ nin Kunnafoni-sɛbɛn in kan, i bɛ se ka anw sɔrɔ an ka imeyili fɛ.
team@divmagic.com

Yɛlɛma donna

An bɛ se ka nin Kunnafoni-sɛbɛn kura don tuma ni tuma. N’an y’o kɛ, an bɛna i ladɔnniya ni an ye sariya kura bila an ka siti kan. An b’i jija i ka nin Kunnafoni-sɛbɛnw lajɛ tuma ni tuma.

© 2024 DivMagic, Inc. Hakɛ bɛɛ bɛ a bolo.