• DivMagic | DivMagic Sɛbɛnniw

DivMagic | DivMagic Sɛbɛnniw

Sɛbɛnw bɛ DivMagic ka farankan kan

I ka style o style kopi kɛ ka bɔ site web o site web kan k’a nɔrɔ i yɛrɛ ka poroze kɔnɔ

Aw bɛ se ka CSS walima Tailwind CSS kalan sabatilenw sɔrɔ

Ka daminɛ

A daminɛ ni DivMagic sigili ye

Chrome: Install for Chrome
Firefox: Install for Firefox

Chrome version bɛ baara kɛ Chrome, Edge, Brave ani Chromium-based browser wɛrɛw kan.

Aw k’a lajɛ walew la

Hacker News jiginni pewu ka kɛ Tailwind CSS ye ni digi kelen ye

A digi walisa k’a lajɛA digi walisa k’a lajɛ

© 2024 DivMagic, Inc. Hakɛ bɛɛ bɛ a bolo.