Правила и условия

Приемане на условията

Използвайки DivMagic, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Правила и условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не използвайте разширението.

Разрешително

DivMagic ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем лиценз за използване на разширението за лични и търговски цели, предмет на тези Правила и условия. Не разпространявайте и не препродавайте разширението. Не се опитвайте да проектирате разширението обратно.

Интелектуална собственост

DivMagic и неговото съдържание, включително разширението, дизайна и кода, са защитени от законите за авторското право, търговската марка и други закони за интелектуална собственост. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, разпространявате или модифицирате която и да е част от DivMagic без нашето предварително писмено съгласие.

DivMagic не е официален продукт на Tailwind Labs Inc. Името и логото на Tailwind са търговски марки на Tailwind Labs Inc.

DivMagic не е свързан или одобрен от Tailwind Labs Inc.

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства DivMagic няма да носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни или последващи щети, произтичащи от вашето използване или невъзможност да използвате разширението, дори ако сме били уведомени за възможността от такива щети.

Потребителите на DivMagic носят цялата отговорност за действията си при копиране на уеб елементи и всякакви спорове, искове или обвинения в кражба на дизайн или нарушаване на авторски права са отговорност на потребителя. DivMagic не носи отговорност за правни или финансови последици, произтичащи от използването на нашето разширение.

DivMagic се предоставя „както е“ и „както е наличен“, без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушение. DivMagic не гарантира, че разширението ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки, нито дава гаранция за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на разширението, или за точността или надеждността на каквато и да е информация получен чрез разширение.

При никакви обстоятелства DivMagic, нейните директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали не носят отговорност за каквито и да е непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително без ограничение, пропуснати печалби, данни, употреба, добра воля или други нематериални загуби, произтичащи от (i) вашия достъп до или използване на или невъзможност за достъп или използване на разширението; (ii) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите сървъри и/или каквато и да е лична информация, съхранена в тях; или (iii) ваше нарушение или нарушаване на авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост на трета страна. Общата отговорност на DivMagic по всеки въпрос, произтичащ от или свързан с това Споразумение, е ограничен до 100 щатски долара или общата сума, която сте платили за достъп до услугата, което от двете е по-голямо. Потребителите са изцяло отговорни за спазването на всички приложими закони и права за интелектуална собственост, когато използват DivMagic.

Приложим закон и юрисдикция

Това Споразумение се управлява и тълкува в съответствие със законите на Съединените щати, без да се вземат предвид принципите на стълкновение на законите. Вие се съгласявате, че всяко правно действие или производство, свързано с това Споразумение, ще бъде заведено изключително във федералните или щатските съдилища на Съединените щати и с настоящото се съгласявате с юрисдикцията и мястото на тези съдилища.

Промени в Условията

DivMagic си запазва правото да променя тези Правила и условия по всяко време. Всички промени ще влязат в сила след публикуването на актуализираните условия на нашия уебсайт. Продължаващото използване на разширението от ваша страна означава приемане на преработените условия.

© 2024 DivMagic, Inc. Всички права запазени.